Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Skip Navigation LinksHome>Our Company>PAIA>Afrikaans - Deel 2
Afrikaans - Deel 2

 

Guide to requesting information from Eskom Link to Promotion of Access to Information Act (Act 2,2000) 
(Government Website)

Manuals

Please note, when using the On line Request Forms:

If you do not receive any electronic reply within 2 days contact

Eddie Laubscher 

Tel: +27 11 655 2130 

Fax: 0866679952

Contact details/addresses Request Form                  Print         On line
Internal Appeal Form       Print         On line

(Terug na Deel 1 van die Handleiding)

OUTOMATIES BESKIKBARE REKORDS EN TOEGANG TOT SULKE REKORDS: (artikels 15 en 52 van die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting, 2000
(Wet 2 van 2000)
[Regulasies 5A en 9A]

BESKRYWING VAN KATEGORIE VAN REKORDS WAT OUTOMATIES BESKIKBAAR IS INGEVOLGE ARTIKEL *15(1)(a)/52(1)(a) VAN DIE WET OP BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING, 2000

MANIER VAN TOEGANG TOT REKORDS (bv. webwerf)

(ARTIKEL *15(1)(b)/52(1)(b))

TER INSAE INGEVOLGE ARTIKEL *15(1)(a)(i)/52(1)(ʼn)(i):

Eskom Holdings SOC Beperk

CoR 14.3

CoR 21.1

CoR 39

NER Lisensie

Memorandum van Inkorporasie

Aandeelhouer se Ooreenkoms

Op versoek by paia@eskom.co.za

VIR AANKOOP INGEVOLGE ARTIKEL *15(1)(a)(ii)/52(1)(a)(ii):

Elektrisiteit

Publikasies

Landbou

Publikasies

www.eskom.co.za

VIR KOPIRING INGEVOLGE ARTIKEL *15(1)(a)(ii)/52(1)(ʼn)(ii):

Nie van toepassing

GRATIS INGEVOLGE ARTIKEL *15(1)(a)(iii)/52(1)(a)(iii):

Eskom Holdings SOC Beperk Gentegreerde Verslae

Handleiding oor Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting

Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting artikel 32 en 15 Jaarverslae

Omgewingsverslae

Feite en Syfers

Tegniese Ouditverslae (M&V)

Gevallestudies

Tariewe en heffings

Klantediens-advies

Energie-advies

Brosjures

Vakatures

Tenders

NERSA-dokumente

Antwoorde op Parlementsvrae

Eskom-kragreeks

Kerntegnologie

Inkomste-aansoek om veelvuldigejaar-prysbepaling (MYPD 2)

Korporatiewe Maatskaplike Plan

Nuwe Bouprogram

Etiese besigheidsgedrag

Beleggersinligting

Eskom se 49 Miljoen-veldtog

Eskom se Faktorverslag

Eskom se Aankoopbeleid

Breedgebaseerde Swart Ekonomiese Bemagtiging- (BBBEE) sertifikaat

Vermonsuitbreidingstatus

Transmissie-ontwikkelingsplan

Generation Connection Assessment van die 2012 Transmissie-netwerk

Harde kopie beskikbaar op versoek

www.eskom.co.za

Terug na Bo


 

BELANGHEBBENDE-VERTEENWOORDIGING EN KONSULTASIE OOR BELEID EN UITOEFENING VAN MAGTE

Eskom beskou belanghebbendes as belangrik vir sy besigheid en waardeer hul insette en terugvoer. Eskom skakel met sy belanghebbendes deur aan forums en komitees met georganiseerde arbeid deel te neem en deur skakeling met sy klante en beleggers. Die regering lei die beleid binne Eskom, veral die Departement van Minerale en Energiesake, die Departement van Openbare Ondernemings en die Nasionale Energiereguleerder. Inligting wat van alle groepe ingesamel is, word gebruik om beleid binne Eskom te bepaal.

Deelnemende strukture met georganiseerde arbeid

Eskom het toepaslike deelnemende strukture met georganiseerde arbeid gevestig om te verseker dat werknemers in staat is om besluite wat hulle raak, beduidend kan benvloed. Die proses om besluite te benvloed sluit in, maar is nie beperk nie tot meganismes vir konsultasie en mededeling van inligting. Besluite word deur verskeie forums met georganiseerde arbeid benvloed, soos die Sake-eenheidsforum (BU Forum), die Groepforum, die Sentrale Konsultatiewe Forum, die Sentrale Bedingingsforum, die Strategiese Forum en die Herstruktureringskomitee. Die verskeie komitees en forums word hieronder beskryf:

Die Sake-eenheidsforum

ʼn Sake-eenheidsforum (BUF) is ʼn struktuur wat uit BU-bestuur en BU-deeltydse werkvloerverteenwoordigers (shop stewards) bestaan. Die deeltydse werkvloerverteenwoordigers mag gedurende hierdie vergaderings deur voltydse werkvloerverteenwoordigers bygestaan word.

Alle BU-verwante sake word by hierdie forum bespreek. Sover moontlik word besluite op konsensus gegrond. Alle tersaaklike inligting word aan alle partye by die forum beskikbaar gestel om besprekings te vergemaklik. Bestuur behou hulle die reg voor om besluite te neem en in werking te stel nadat die konsultasieproses plaasgevind het. Die vakbonde behou hulle die reg voor om ʼn dispuut te verklaar as hulle ontevrede is met ʼn besluit wat deur bestuur geneem is.

Die Groepforum

Die Groepforum word soortgelyk aan die Sake-eenheidsforum bedryf, met die verskil dat die Groepforum kwessies hanteer wat ʼn impak op die hele Groep het. Di forum volg dieselfde beginsels soos di wat in die geval van ʼn Sake-eenheidsforum uiteengesit word.

Die Sentrale Raadplegende Forum (CCF)

Die CCF is ʼn forum vir nasionale konsultasie en mededeling van inligting. Alle sake met ʼn Eskom-wye impak word deur hierdie forum hanteer. Al die beginsels van toepassing op die Sake-eenheidsforum en die Groepforum geld ook hier.

Die Sentrale Bedingingsforum (CBF)

Dit is ʼn forum waar bedinging oor salarisse en diensvoorwaardes op ʼn jaarlikse basis plaasvind. Die kwessies wat deur hierdie forum hanteer word, het ʼn Eskom-wye impak en mag nie deur enige ander forum hanteer word nie. Indien kwessies by vergaderings van die CCF of Sake-eenheidsforum aangeroer word, moet dit na hierdie forum verwys word.

Die Strategiese Forum (SF)

Dit is ʼn forum waar debatte oor ho vlak strategiese kwessies en beginselkwessies gevoer word. Dit bly egter ʼn inligtingmededelingsforum, en mag nie as ʼn applinstansie vir die ander strukture gebruik word nie. Bywoning van hierdie forum word beperk tot senior bestuurslede van beide Eskom en die vakbonde.

Die Herstruktureringskomitee (RC)

Dit is nie ʼn Eskom-struktuur ingevolge die Erkenningsooreenkoms tussen Eskom en vakbonde nie. Die struktuur spruit voort uit die Nasionale Raamwerkooreenkoms (NFA) tussen die regering en die vakbonde. Hoewel Eskom nie ʼn party tot die NFA is nie het Eskom onderneem om die gees van die NFA te gehoorsaam en om dit in Eskom se prosesse en besprekings te weerspiel om dit doeltreffend en van krag te maak.

Die RC maak voorsiening vir ʼn meganisme vir Eskom om die implementering van die regering se beleidsbesluite met die vakbonde op die mees toepaslike manier te bespreek, in soverre dit die herstrukturering van ondernemings in staatsbesit betref.

Die RC bestaan uit lede van Eskom se Uitvoerende Bestuurskomitee (Exco) en die Hoofsekretarisse van die vakbonde. Eskom se bestuur en die vakbonde besluit om die beurt oor wie die voorsitter van die RC is.

In geval van enige geskil voortspruitend uit die RC word die aangeleentheid na die Six-a-Side verwys. Dit is ʼn geskilbeslegtingskomitee wat uit verteenwoordigers van die regering en vakbonde bestaan.

Interaksie met klante

Eskom stel sy klante op prys en kommunikeer gereeld met hulle. Terugvoer word gereeld van ons klante verkry en voorstelle bied waardevolle insigte in ons besigheid.

Interaksie met beleggers

Eskom kommunikeer gereeld met sy beleggers om te verseker dat hulle op hoogte gehou word oor veranderinge binne Eskom, en bied ook gereelde inligtingstoere landwyd aan.

Departemente Minerale Sake, Openbare Ondernemings en NERSA
Met die herstrukturering van die kragvoorsieningsbedryf sal die Nasionale Energie-Reguleerder van Suid-Afrika (NERSA) die beskikbare alternatiewe opsies vir institusionele en elektrisiteitsmark oorweeg, om mededinging en klantekeuse toe te laat en dus Eskom se monopolie in kragopwekking afskaf. NERSA glo dat dit vir ons land belangrik is om ʼn visie vir die kragvoorsieningsbedryf te h sodat ons almal weet in watter rigting ons beweeg. Verandering in die bedryf moet beplan en ingefaseer word en voortdurend plaasvind. Om die sukses van die bedryf te verseker, bevorder NERSA die volgende ontwikkelings:

  • Vestig en bedryf ʼn effektiewe en doeltreffende gerasionaliseerde, lewensvatbare kragvoorsieningsbedryf

  • Skakel monopolie in die opwekking- en verspreidingsektor uit

  • Rasionaliseer die eindgebruiker-pryse en -tariewe

  • Gee klante die reg om hul kragvoorsiener te kies

  • Skep ʼn elektrisiteitsmark

  • Stel mededinging in die bedryf in, veral in die kragopwekkingsektor

  • Spreek die omgewingsimpak van opwekking, transmissie en verspreiding van krag aan

  • Laat ope, nie-diskriminerende toegang tot die transmissiestelsel toe

  • Maak die speelvelde tussen verspreiders van elektrisiteit gelyk

  • Moedig deelname aan die bedryf deur die private sektor aan.

Die Departement Minerale en Energiesake (DME) het ʼn sterk invloed op beleid binne Eskom. Die departement is tans besig om die herstruktureringsinisiatief van die bedryf te rig en spits hom spesifiek toe op die kragverspreidingsbedryf (EDI) en die kragvoorsieningsbedryf (EDI) om onafhanklike kragprodusente in staat te stel om toegang tot die kragopwekkingsmark te verkry.

Terwyl die Departement van Minerale en Energiesake die struktuur van die organisasie benvloed, benvloed die Departement van Openbare Ondernemings (DPE) sy finansile posisie in die mark en verseker ook effektiwiteit en doeltreffendheid deur goeie korporatiewe bestuursbeheer.

Terug na Bo


Openbare Inligting

Vir bykomende inligting wat aanlyn beskikbaar is, sien asseblief "Facts & Figures" wat op die Eskom-internetwerf gepubliseer word

 

Gevallestudies
(Kommersile Klante)

Infrarooi ruimteverhitting

Hadca Greendale house in Howick (Serve CS 09/99)
Wimpy warmed up for winter (Serve CS 01/99)

 

Hittepompe

Electricity Graces Mountain Air (Serve CS 08/99)
Hydro therapy - now a reality with heat pumps
(Serve CS 04/99)
Heat pumps secure ʼn comfortable stay (Holiday Inn)
(Serve CS 14/99)
New energy efficiency in an old Hotel (Serve CS 15/99)

 

Elektrode-stoomketel

Full steam ahead for Esselen Park (Serve CS 13/99)
Steamy meal for miners (Serve CS 02/99)
Education gets an Energy Boost (Fort Hare)

 

Elektriese oonde

Electric baking brings in die dough (Serve CS 05/99)
Converting a gas oven to electricity combined with
off-peak tariff cuts energy costs (Serve CS 03/99)

 

Elektriese verhittings-
elemente

 Holiday-makers enjoy steamy dips (Serve CS 11/99)
Champagne Sports Resorts Electric water heating and
energy management (Serve CS 12/99)
Electricity reaches new heights (Serve CS 10/99)
Electricity ensures happy holiday (Serve CS 07/99)
Royal Hotel (Electric water heating saves money and
energy) (Serve CS 15/99)

 

Tegniese inligtingsblaaie

Electrode Boilers (Serve TI 01/99)
Electrical Infra-red zone heating (Serve TI 02/99)

Elektrisiteits-publikasies
(Nywerheidsklante)

Infrarooi ruimteverhitting

Infra-red pitches a warm solution
AM International in the hot seat
A warm deal for Flekser Steel

 

Infrarooi droging

Electric infra-red nut roasting
Electric infra-red for powder coat drying
Curing of powder coating at Defy
Medium ware IR convection ovens for power coat drying

 

Stoomketel-/Waterverhittingselemente

Longtile over die roof about elements
Electricity guarantees quality granules (boilers)
Dry cleaners all steamed up (boiler)
Steam generation with ʼn electrode boiler at Kuruman
abattoir
Electricity proves a point in Newcastle

 

Afvalherwinning

Solvent recovery and recycling (Ciemme unit)
Recovery of valuable metals from effluent (Chemelec)

 

Induksie-verbrandingsoonde

Electricity induces red hot solution
Electricity melts away production problems

 

Dilektriese verhitting

Radio frequency drying of veneer

 

Elektriese gietlepelverhitting

Award-winning success story at Alusaf

 

Elektriese elemente/
oonde, bakoonde

Everybody wins with electricity (Capital Incentive Scheme)
Baking and curing of pottery in an electric kiln

 

Tegniese inligtingsbrosjure

Electric elements for fluid heating
Heat pumps for drying non-metallic products
Electrode boilers
Electric resistance furnaces for metal heat treatment
Electrical infra-red for powder coat drying
Medium frequency coreless induction furnace for
aluminium smelting
Electrical infra-red space heating
Freeze concentration
Industrial dielectric heating
Solvent recovery with die Dwrenzmann unit
Dielectric application centre impulse drying in paper making
Ozone bleaching of pulp
Infra-red heating in Pulp and Paper Industry
Energy management for Industry

Elektrisiteit Publikasies
(Landbouklante)

 Handboeke

Electricity and the South African Farmer
Basic terms and definitions
Generation and distribution of electricity
Lighting of farm buildings
Electric motors for farm use
Processing
Agricultural applications of electricity
Cold Storage of agricultural products
Electrical control systems
Safe use of electricity

 

Tegniese inligtingsblaaie

Heat pumps and heat recovery techniques for agricultural and horticultural purposes
Grain drying
Potato storage
Hay drying
Infra-red heating for animal production
Guidelines for the distribution of electricity in rural areas
Root zone warming

 

Landbou

Cooling of agricultural products
Lighting of animal housing
Lighting of warehouse and sheds
Security information sheet
Electricity and slurry treatment
Drying of peanuts
Security fencing for the farmer

 

Tegniese Notas

De-foliage machine
Composting of electric motors
Protection of electric motors with specific reference to irrigation systems
Drying of malt Irrigation pump-units in agriculture
Electric heating for boiler rearing
Drying of onion seeds
Ventilation of poultry
The washing of milking machines
Irrigation and energy

 

Gevallestudies

Electrical milling & mixing of animal feed
The air knife
Lucerne dries effectively and affordably with electricity
Electricity enhances farm workers lifestyle and productivity
Fish farming with electricity
Germination with electricity (Sugar cane)
The quest for lean pork (I R heat)
Better tea with electricity
Electrode boiler keeps pots on the boil (Werda vacpak)
Soil pasteurisation
Greenhouse heating
How green is my valley
Infra-red warming of ostriches
Infra-red warming of calves
Alzu feeds Dual energy (elec and gas)
Electric energy in the dairy
Small scale farming (irrigation, boiler &milling)
Small hammer mill

Elektrisiteits- publikasies
(Residensile Klante)

Veilige elektrisiteitegebruik

Living with electricity, the safe and sensible guide (poster set of 10, A3 or A2 in all 11 languages)
Power failure what now (A5, 12 page booklet in all 11 languages)
Electricity in the home (Fold-out poster or A2 flipchart
(English one side, Afrikaans, Xhosa, Zulu, South Sotho
on the other)

 

Wyse gebruik/waarde vir geld

Fokus op elektrisiteit binne en rondom die huis (Engels of Afrikaans)
Electrowise budgeting guide: Adding value to our customer. Usage tips

 

Tegnies

Blinking Lights. Problems with quality of supply (English or Afrikaans)
A guide to wiring of domestic dwellings (A5, English)
Use of flexible cords.
Photo description of the various electric cords and their usage.
How to use your energy control unit

Algemeen

Glowy's world.
Activity colouring-in book for children
Making life easier for new users of electricity
Homelight. Pricing of electricity and usage of appliances (A5)

 

Ander inligting is beskikbaar op ons webwerf http://eskom.co.za  

 

Terug na Bo


NUTTIGE BRONNE

Webwerwe

Die Menseregtekommissie

http://www.sahrc.org.za/paia.htm

Die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting

http://www.gov.za/gazette/acts/2000/a2-00.pdf  

Eskom se Internet-webwerf

http://svrvmsa332:2020

(Terug na Deel 1 van die Handleiding)