Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Skip Navigation LinksHome>Our Company>PAIA>Zulu - part 2
Zulu - part 2

.

 Guide to requesting information from Eskom

 Link to Promotion of Access to Information Act (Act 2,2000) 

(Government Website)

Manuals

 

Please note, when using the On line Request Forms:

If you do not receive any electronic reply within 2 days contact

Eddie Laubscher 

Tel: +27 11 655 2130

Fax: 0866679952

Contact details/addresses

Request Form                 Print        On line
Internal Appeal Form      Print        On line

 

AMAREKHODI ATHOLAKALAYO NENDLELA YOKUWATHOLA: (ISigaba 15 no-52 soMthetho Wokugqugquzela Ukutholakala Kolwazi, Ka-2000
(UMthetho 2 ka-2000)
[Iziqondiso 5A no-9A]

 

Ibhuku Le-PAIA  

INCAZELO YOMKHAKHA WAMAREKHODI ATHOLAKALAYO NGOKUVUMELA NESIGABA *15(1)(a)/52(1)(a) SOMTHETHO WOKUGQUGQUZELWA KOKUTHOLAKALA KOLWAZI, KA-2000

INDLELA YOKUTHOLA AMAREKHODI (isib. ingosi ye-intanethi)

(ISIGABA *15(1)(b)/52(1)(b))

OKOKUHLOLWA MAYELANA NESIGABA *15(1)(a)(i)/52(1)(a)(i):

Eskom Holdings SOC Limited

CoR 14.3

CoR 21.1

CoR 39

Ilayisensi ye-NER

I-Memorandum of Incorporation

I-Shareholders Compact

 

 

 

 

Uma uyicela paia@eskom.co.za

MAYELANA NOKUTHENGA NGOKUVUMELANA NESIGABA *15(1)(a)(ii)/52(1)(a)(ii):

Ugesi

Izincwadi

 Ezolimo

Izincwadi

 

 

www.eskom.co.za

MAYELANA NOKUKOPISHA NGOKUVUMELANA NESIGABA *15(1)(a)(ii)/52(1)(a)(ii):

Akusebenzi

 

 

OKUMAHHALA NGOKUVUMELANA NESIGABA *15(1)(a)(iii)/52(1)(a)(iii):

Imibiko Ehlangene Ye-Eskom Holdings SOC Limited

Ibhuku LoMthetho Wokugqugquzelwa Kokutholakala Kolwazi

UMthetho Wokugqugquzelwa Kokutholakala Kolwazi Isigaba 32 no-15 Imibiko Yonyaka

Imibiko Yezemvelo

Amaqiniso Nezibalo

Imibiko Yocwaningo-mabhuku Olwenziwe (M&V)

Izindaba Eziyisibonelo

Amanani Nenkokhiso

Iseluleko Mayelana Nosizo Lwamakhasimende

Iselulelo Mayelana Namandla

Izincwajana

Izikhala

Amathenda

Amadokhumenti e-NERSA

Izimpendulo Emibuzweni Yasephalamende

Uchungechunge Lukagesi We-Eskom

Ubuchwepheshe Benyukliya

Isicelo sokubekwa kwamanani eminyaka eminingi (MYPD 2)

Ipulani Lobudlelwane Bebhizinisi

Uhlelo Olusha Lokwakha

Ukuziphatha ngendlela efanele ebhizinisini

Ulwazi lwabatshali zimali

Umkhankaso We-Eskom Ka-49 Million

Umbiko Wokuhlaziywa Komthelela We-Eskom

Inqubo-mgomo Yokuthenga Ye-Eskom

Isitifiketi Se-BBBEE

Isimo Sokwandisa Amandla

Ipulani Lokuthuthukisa Ukudluliswa Kukagesi

Ukuhlaziywa Kokuxhunywa Kokuphehlwa Kunethiwekhi Yokudlulisa Ugesi Ngo-2012

 

 

Amakhophi ayatholakala uma uwacela

 

 

 

 

 

www.eskom.co.za

 

 

Buyela Ekuqaleni

 

UKUMELELEKA KWABABAMBIQHAZA KANYE NOKUXHUMANA NABO LAPHO KUSETSHENZISWA INQUBO-MGOMO NAMANDLA

Abakwa-Eskom babheka ababambiqhaza njengababalulekile ebhizinisini labo futhi bayalazisa iqhaza labo nalokho abakushoyo. Abakwa-Eskom baxhumana nababambiqhaza babo ngokubamba iqhaza ezithangamini nakumakomiti abanabasebenzi abahleliwe kanye nokuxhumana namakhasimende abo kanye nabatshali-zimali. Uhulumeni uqondisa inqubo-mgomo engaphakathi kwa-Eskom, ikakhulukazi uMnyango Wezamandla Nezimbiwa-phansi, uMnyango Wezamabhizinisi Kahulumeni kanye noMlawuli Kagesi Kuzwelonke. Ulwazi oluqoqwe kuwo wonke amaqembu luyasetshenziswa ukuthola inqubo ngaphakathi kwa-Eskom.

Izinhlaka ezibamba iqhaza kubasebenzi abahleliwe

 U-Eskom usesungule izinhlaka ezifanele ezibamba iqhaza nabasebenzi abahleliwe ukuze aqinisekise ukuthi abasebenzi bayakwazi ukuthonya ngendlela efanele izinqumo ezibathintayo. Inqubo yokuthonya izinqumo ihlanganisa, kodwa ayigcini ngakho, indlela yokuxhumana nabanye nokwabelana ngolwazi. Izinqumo zithonywa ngezinhlobo ezihlukene zezithangami nabasebenzi abahleliwe, njengeSithangami Sophiko Lwezebhizinisi (BU), iSithangami Seqembu, iSithangami Esikhulu Sokuxoxisana, iSithangami Esikhulu Sezingxoxo, iSithangami Samasu kanye neKomiti Lokuhlela Kabusha. La makomiti ahlukahlukene kanye nezithangami kuchazwe lapha ngezansi:

ISithangami Sophiko Lwezebhizinisi ( The Business Unit Forum)

ISithangami Sophiko Lwezebhizinisi (BUF) uhlaka olwakhiwa abaphathi be-BU kanye nabashisekeli be-BU abasebenza ngezikhathi ezithile. Laba bashisekeli abasebenza ngezikhathi ezithile bangase basizwe yilabo abasebenza ngokugcwele kule mihlangano.

 

Zonke izindaba ezihlobene ne-BU zidingidwa kulesi sithangami. Ngendlela okungenzeka ngayo, izinqumo zenziwa uma kuvunyelwana. Lonke ulwazi oludingekayo lwenziwa lutholakale kubo bonke ababambiqhaza esithangamini ukuze kube lula ukuqhuba izingxoxo. Abaphathi yibo abanelungelo lokwenza nokuqalisa ukusetshenziswa kwezinqumo ngemva kokuba sekuxoxiswene. Izinyunyana zinelungelo lokusho ukuthi kunokungaboni ngasolinye uma zinganelisekile ngesinqumo esithathwe abaphathi.

 ISithangami Seqembu (The Group Forum)

Isithangami Seqembu sisebenza ngendlela efana neyeSithangami Se-BU umehluko ukuthi iSithangami Seqembu sisingatha izindaba ezithinta lonke iQembu. Lesi sithangami silandela izimiso ezifanayo ezibekwe eSithangamini Se-BU.

 ISithangami Esikhulu Sokuxoxisana (The Central Consultative Forum [CCF])

I-CCF yisithangami sokuxoxisana nokwabelana ngolwazi kuzwelonke. Zonke izindaba ezithinta bonke abakwa-Eskom zidingidwa kulesi sithangami. Zonke izimiso ezisebenza eSithangamini Se-BU neSithangami SeQembu ziyasebenza nalapha.

 ISithangami Esikhulu Sezingxoxo (The Central Bargaining Forum (CBF)

Lesi yisithangami lapho kudingidwa khona imiholo kanye nezimo zokusebenza unyaka ngamunye. Izindaba ezidingidwa kulesi sithangami zinomthelela kubo bonke abakwa-Eskom futhi ngeke zidingidwe kunoma yisiphi esinye isithangami. Uma kuphakama lezi zindaba eSithangamini Se-CCF noma se-BU, kufanele zithunyelwe kulesi sithangami.

 ISithangami Samasu (The Strategic Forum (SF)

Lesi yisithangami lapho kuba nengxoxo-mpikiswano ngezindaba zamasu ezinga eliphezulu kanye nezindaba ezithinta izimiso. Nokho, siseyisithangami sokucobelelana ulwazi, futhi ngeke sisetshenziswe njengesigungu sokufaka izikhalo ngezinye izinhlaka. Kulesi sithangami kuza amalungu aphezulu kuphela abaphathi bakwa-Eskom nabezinyunyana.

 IKomiti Lokuhlela Kabusha (The Restructuring Committee (RC)

Lolu akulona uhlaka lwe-Eskom mayelana neSivumelwano Sokuqashelwa phakathi kwabakwa-Eskom nezinyunyana. Lolu hlaka lusuka ku-National Framework Agreement (NFA) phakathi kukaHulumeni neZinyunyana. Nakuba abakwa-Eskom bengeyona ingxenye ye-NFA, abakwa-Eskom baye bazibophezela ukulandela umoya we-NFA futhi bawubonisa ezinqubweni nasezingxoxweni zabo ukuze bawenze usebenze futhi uphumelele.

 I-RC ihlinzeka ngendlela yokuba abakwa-Eskom baxoxe ngokuqaliswa kwezinqumo zenqubo-mgomo kahulumeni, njengoba izinyunyana zisendaweni enhle kakhulu, uma kuziwa endabeni yokuhlela kabusha amabhizinisi kahulumeni.

I-RC yakhiwa amalungu eKomiti Eliphethe Kwa-Eskom (EMC) kanye noNobhala-Jikelele bezinyunyana. Abaphathi bakwa-Eskom nezinyunyana bayashintshana ekubeni osihlalo be-RC.

Uma kwenzeka kuba khona nanoma yiziphi izingxabano ku-RC, lolo daba luyiswa ku-Six-a-Side, ikomiti lokuxazulula izingxabano elihlanganisa uhulumeni nezinyunyana.

 Ukuxoxa namakhasimende

Abakwa-Eskom bayawazisa amakhasimende abo futhi baxhumana nawo njalo. Sihlale sithola umbiko kumakhasimende ethu futhi ukusikisela kwawo kuneqhaza elikhulu ebhizinisi lethu.

 

Ukuxhumana nabatshali zimali

Abakwa-Eskom baxhumana njalo nabatshali zimali baqinisekise ukuthi bayazi ngoshintsho olwenzeka kwa-Eskom kanye nemibukiso yasemgwaqweni eyenziwa ezweni lonke.

  I-DME, I-DPE Ne-NERSA

Njengoba kuhlelwa kabusha iMboni Yokuphakela Ugesi, i-National Electricity Regulator of South Africa (NERSA) izocabangela ezinye izinhlangano nezimakethe zikagesi ezikhona ukuze kube khona ukuncintisana kanye nokuzikhethela kwamakhasimende futhi abakwa-Eskom bayeke ukuba ingqongqo bodwa ekuphehleni ugesi. I-NERSA ikholelwa ukuba kubalulekile ukuba izwe lethu libe nombono wemboni yokuphakela ugesi ukuze sonke sazi ukuthi siyaphi. Kumelwe kuhlelwe ushintsho kule mboni, lube nezigaba f uthi luqhubeke. Ukuze iqinisekise ukuphumelela kwale mboni, i-NERSA igqugquzela ukuba kwenziwe lokhu okulandelayo:

 

  • Ukusungulwa nokusebenza kwemboni yokuphakela ugesi ephumelelayo nesebenza kahle nesebenzisekayo

  • Ukuqeda izingqongqo ezimbonini zokuwuphehla nokuwusabalalisa

  • Ukubekwa kahle kwamanani nezindleko zokuwusebenzisa ekugcineni

  • Ukunikeza amakhasimende ilungelo lokukhetha umphakeli wawo kagesi

  • Ukwakha imakethe kagesi

  • Ukwethula ukuncintisana kule mboni, ikakhulukazi embonini yokuwuphehla

  • Ukubhekelela umthelela wokuphehla, ukuwudlulisa nokuwusabalalsa emvelweni

  • Ukuvumela ukufinyelela okuvulekile, okungacwasi ohlelweni lokuwudlulisa

  • Ukwendlala kahle inkundla phakathi kwabasabalalisi bakagesi

  • Ukugqugquzela ukubamba iqhaza kwemboni ezimele kule mboni.

UMnyango Wezamandla Nezimbiwa-phansi (DME) unomthelela kakhulu kwinqubo-mgomo engaphakathi kwa-Eskom. Lo mnyango sikhuluma nje uqondisa umkhankaso wokuhlela kabusha le mboni futhi ugxile kakhulu embonini yokusabalalisa ugesi (EDI) kanye nemboni yokuphakela ugesi (ESI) ukuze yenze abakhiqizi bakagesi abazimele bakwazi ukungena kwimakethe yokuphehla ugesi.

Nakuba uMnyango Wezamandla Nezimbiwa-phansi unomthelela ohlakeni lwale nhlangano, uMnyango Wezamabhizinisi Kahulumeni (DPE) unomthelela esimweni sayo sezimali emakethe futhi uqinisekisa ukusebenza nokuphumelela ngokulawula kahle ezamabhizinisi.

Buyela Ekuqaleni

 


Ulwazi Lomphakathi

Ukuze uthole olunye ulwazi olutholakala ku-Intanethi, sicela ubheke "Amaqiniso Nezibalo" okushicilelwe kungosi ye-Intanethi yakwa-Eskom

 

Izindaba Eziyisibonelo
(Amakhasimende Angamabhizinisi)

 

 

Ukushisisa Umoya Nge-Infra Red

 

Hadca Greendale house in Howick (Serve CS 09/99)

Wimpy warmed up for winter (Serve CS 01/99)

 

 

 

 

 

Amaphampu Okushisa

 

Electricity Graces Mountain air (Serve CS 08/99)

Hydro therapy - now a reality with heat pumps

(Serve CS 04/99)

Heat pumps secure a comfortable stay (Holiday Inn)

(Serve CS 14/99)

New energy efficiency in an old Hotel (Serve CS 15/99)

 

 

 

 

Ibhoyila Ye-electrode

 

Full steam ahead for Esselen Park (Serve CS 13/99)

Steamy meal for miners (Serve CS 02/99)

Education gets an Energy boost (Fort Hare)

 

 

 

Ohhavini bakagesi

 

Electric baking brings in the dough (Serve CS 05/99)

Converting a gas oven to electricity combined with

off-peak tariff cuts energy costs (Serve CS 03/99)

 

 

 

 

 

 

Ama-elementi Okushisisa Ngogesi

 

 Holiday-makers enjoy steamy dips (Serve CS 11/99)

Champagne Sports Resorts -Electric water heating and

energy management (Serve CS 12/99)

Electricity reaches new heights (Serve CS 10/99)

Electricity ensures happy holiday (Serve CS 07/99)

Royal Hotel (Electricity Water heating saves money and

energy) (Serve CS 15/99)

 

 

 

Amakhasi Olwazi Lokusebenza Kwazo

 

Electrode Boilers (Serve TI 01/99)

Electrical Infra-red zone heating (Serve TI 02/99)

 

Izincwadi Zikagesi
(Amakhasimende Asezimbonini)

 

 

Ukushisisa Umoya Nge-Infra Red

 

Infra red pitches a warm solution

AM International in the hot seat

A warm deal for Flekser Steel

 

 

 

 

Ukomisa Nge-Infra Red

 

Electric infra red nut roasting

Electric infra red for powder coat drying

Curing of power coating at Defy

Medium ware IR convection ovens for power coat drying

 

 

 

 

 

Ama-elementi ebhoyila/Okushisisa Amanzi

 

Longtile over the roof about elements

Electricity guarantees quality granules (boilers)

Dry cleaners all steamed up (boiler)

Steam generation with an electrode boiler at Kuruman

abattoir

Electricity proves a point in Newcastle

 

 

 

Ukusetshenziswa Kabusha Kukadoti

 

Solvent recovery and recycling (Ciemme unit)

Recovery of valuable metals from effluent (Chemelec)

 

 

 

Amaziko Okuveza Okuthile

 

Electricity induces red hot solution

Electricity melts away production problems

 

Ukushisisa Kwe-dielectric Heating

Radio frequency drying of veneer

Ukushisisa Ngendebe Kagesi

Award winning success story at Alusaf

 

Ama-elementi Kagesi/

Ohhavini, Nezindawo Zokushisela Ubumba

 

 

Everybody wins with electricity (Capital Incentive Scheme)

Baking and curing of pottery in an electric Kiln

 

 

 

 

 

 

 

 

Incwajana Yolwazi Lokusebenza Kwazo

 

Electric elements for fluid heating

Heat pumps for drying non-metallic products

Electrode boilers

Electric resistance furnaces for metal heat treatment

Electrical infra-red for powder coat drying

Medium frequency coreless induction furnace for

aluminium smelting

Electrical infra-red space heating

Freeze concentration

Industrial Dielectric heating

Solvent recovery with the Dwrenzmann unit

Dielectric application centre Impulse drying in paper

making

Ozone bleaching of pulp

Infra red heating in Pulp and Paper Industry

Energy management for Industry

 

 

Izincwadi Zikagesi

(Amakhasimende Ezolimo)

 

 

 

 

 

 

 Izincwajana

 

 Electricity and the South African Farmer

Basic terms and definitions

Generation and distribution of electricity

Lighting of farm buildings

Electric motors for farm use

Processing

Agricultural applications of electricity

Cold Storage of agricultural products

Electrical control systems

Safe use of electricity

 

 

 

 

 

 

Amakhasi Olwazi Lokusebenza Kwazo

 

Heat pumps and heat recovery techniques for agricultural and horticultural purposes

Grain drying

Potato Storage

Ay drying

Infra-red heating for animal production

Guidelines for the distribution of electricity in rural areas

Root zone warming

 

 

 

 

 

Ezolimo

 

Cooling of agricultural products

Lighting of animal housing

Lighting of warehouse and sheds

Security information sheet

Electricity and slurry treatment

Drying of peanuts

Security fencing for the farmer

 

 

 

 

 

 

 

Amanothi Okusebenza Kwazo

 

De-foliage machine

Composting of electric motors

Protection of electric motors with specific reference to irrigation systems

Drying of malt Irrigation pump-units in agriculture

Electric heating for boiler rearing

Drying of onion seeds

Ventilation of poultry

The washing of milking machines

Irrigation and Energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izindaba Eziyisibonelo

 

Electrical milling & mixing of animal feed

The air knife

Lucerne dries effectively and affordably with electricity

Electricity enhances farm workers lifestyle and productivity

Fish farming with electricity

Germination with electricity (Sugar cane)

The quest for lean pork (I R heat)

Better tea with electricity

Electrode boiler keeps pots on the boil (Werda vacpak)

Soil pasteurisation

Greenhouse heating

How green is my valley

Infra Red warming of ostriches

Infra Red warming of calves

Alzu feeds Dual energy (elec and gas)

Electric energy in the dairy

Small scale farming (irrigation, boiler &milling)

Small hammer mill

 

Izincwadi Zikagesi
(Amakhasimende Asezindlini)

 

 

 

 

Ukusetshenziswa okuphephile kukagesi

 

Living with electricity, the safe and sensible guide (poster set of 10, A3 or A2 in all 11 languages)

Power failure what now (A5, 12 page booklet in all 11 languages)

Electricity in the home (Fold out poster or A2 flipchart

(English one side, Afrikaans, Xhosa, Zulu, South Sotho

on the other)

 

 

 

Ukuyisebenzisa ngokuhlakanipha/ngokunenzuzo imali

 

Focus on electricity in and around the home (English or Afrikaans)

Electrowise budgeting guide Adding value to our customer. Usage tips

 

 

 

 

 

Ukusebenza Kwazo

 

Blinking Lights. Problems with quality of supply (English or Afrikaans)

A guide to wiring of domestic dwellings (A5, English)

Use of flexible cords.

Photo description of the various electric cords and their usage.

How to use your energy control unit

 

 

 

Okuvamile

 

Glowy's world.

Activity colouring in book for children

Making life easier for new users of electricity

Homelight. Pricing of electricity and usage of appliances (A5)

 

 

Olunye ulwazi luyatholakala engosini yethu ye-Intanethi http://www.eskom.co.za  

Buyela Ekuqaleni  


IZINDAWO ZOLWAZI EZIWUSIZO

Izingosi Ze-Intanethi

IKhomishana Yamalungelo Abantu

http://www.sahrc.org.za/paia.htm

UMthetho Wokugqugquzelwa Kokutholakala Kolwazi

http://www.gov.za/gazette/acts/2000/a2-00.pdf  

Ingosi Ye-Intanethi Yakwa-Eskom

http://www.eskom.co.za

Ibhuku Le-PAIA