Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Skip Navigation LinksHome>Our Company>PAIA>Sesotho - Part 2
Sesotho - Part 2

 

Guide to requesting information from Eskom Link to Promotion of Access to Information Act (Act 2,2000) 
(Government Website)

Manuals

 

Please note, when using the On line Request Forms:

If you do not receive any electronic reply within 2 days

contact Eddie Laubscher 

Tel: +27 11 655 2130

Fax: 0866679952remo

Contact details/addresses Request Form                   Print          On line
Internal Appeal Form        Print          On line

 

 

DIREKOTO TSE FUMANEHANG KA HO IKETSAHALLA LE PHIHLELLO YA DIREKOTO TSE JWALO: (Karolo 15 le 52 ya Phahamiso ya Phihlello ya Molao wa Tlhahisoleseding, 2000
(Molao 2 wa 2000)
[Melawana 5A le 9A]

TLHALOSO YA KHATEKHORI YA DIREKOTO TSE FUMANEHANG KA HO IKETSAHALLA HO KA KAROLO *15(1)(a)/52(1)(a) YA PHAHAMISO YA PHIHLELLO YA MOLAO WA TLHAHISOLESEDING, 2000

MOKGWA WA PHIHLELLO YA DIREKOTO (ka mohl., websaete)

(KAROLO *15(1)(b)/52(1)(b))

BAKENG SA TLHAHLOBO HO YA KA KAROLO *15(1)(a)(i)/52(1)(a)(i):

Eskom Holdings SOC Limited

CoR 14.3

CoR 21.1

CoR 39

Laesense ya NER

Memorandamo wa Inkhophoreishene

Tumellano ya Di-shareholders

 

 

Ka kopo e tswang ho paia@eskom.co.za

BAKENG SA HO REKA HO YA KA KAROLO*15(1)(a)(ii)/52(1)(a)(ii):

Motlakase

Diphatlalatso

Temothuto

Diphatlalatso

 

 

www.eskom.co.za

BAKENG SA HO KOPISA HO YA KA KAROLO*15(1)(a)(ii)/52(1)(a)(ii):

Ha e fumanehe

 

KE YA MAHALA HO YA KA KAROLO *15(1)(a)(iii)/52(1)(a)(iii):

Tlaleho ya Kopano ya Eskom Holdings SOC Limited

Manuale wa Phahamiso ya Phihlello ya Molao wa Tlhahisoleseding

Phahamiso ya Phihlello ya Molao wa Tlhahisoleseding

Karolo 32 le 15 Tlaleho ya Selemo le Selemo

Tlaleho a tsa Tikoloho

Dintlha le Dipalopalo

Tlaleho ya Oditi ya Tegeniki (M&V)

Diphuputso tsa Kheisi

Makgetho le Ditjhatjhe

Keletso ya Tshebeletso ya Bareki

Keletso ya Eneji

Dibukana

Mesebetsi

Dithendara

Ditokomane tsa NERSA

Karabelo ya Dipotso tsa Palamente

Tlhahlamano ya Motlakase wa Eskom

Theknoloji ya Nuclear

Ho etsa kopo ya Tjhelete ya multi year price determination (MYPD 2)

Leano la Phedisano la Mokgatlo

Lenaneo le Letjha la Kaho

Boitshwaro bo loketseng kgwebong

Tlhahisoleseding ya Babeheletsi

Letsholo la Eskom la Dimilione tse 49

Tlaleho ya Palokatiso ya Eskom

Leano la Theko la Eskom

Setifikeiti sa BBBEE

Boemo ba Katoloso ya Bokgoni

Leano la Ntshetsopele ya Phetisetso

Tlhahlobo ya Kgokahano ya Phehlo ya Motlakase ya Neteweke ya Phetisetso ya 2012

 

 

Dikhopi tse hatisitsweng di ya fumaneha ha o di kopa

 

 

 

 

 

www.eskom.co.za

 

 

 

BOEMEDI BA DI-STAKEHOLDER LE THERISANO KA LEANO LE TSHEBEDISO YA MATLA

Eskom e nka di-stakeholders e le tsa bohlokwa haholo bakeng sa kgwebo ya yona mme e ananela karolo yeo di e bapalang le seo ba se buang. Eskom e sebedisana le di-stakeholders tsa yona ka ho ba le seabo diforamong le dikomiti tse nang le mosebetsi o hlophisehileng le tshebedisano le bareki ba yona le babeheletsi. Mmuso o tataisa leano ka hare ho Eskom, ka ho kgethehileng Department of Mineral and Energy Affairs, Department of Public Enterprises le National Energy Regulator. Tlhahisoleseding le bokelletsweng ho tswa dihlopheng tsena e sebediswa ho bona leano ka hare ho Eskom.

Seemo sa bonkakarolo le mosebetsi o hlophisitsweng

Eskom e theile maemo a bonkakarolo le mosebetsi o hlophisitsweng ho etsa bonnete ba hore bahiruwa ba kgona ho susumetsa diqeto tse ba amang. Tsamaiso ya ho susumetsa diqeto e akaretsa, mekhanisimi wa therisano le ho abelana ka tlhahisoleseding. Diqeto di susumetswa ka diforamo tse fapaneng tsa mosebetsi o hlophisitsweng, jwalo ka Business Unit (BU) Forum, Group Forum, Central Consultative Forum,Central Bargaining Forum, Strategic Forum le Restructuring Committee. Dikomiti tsena tse sa tshwaneng le diforamo di hlalositswe ka tlase:

The Business Unit Forum

A Business Unit Forum (BUF) ke seemo se nang le bolaodi ba BU le mmuelli wa basebetsi wa nakwana wa BU. Mmuelli wa basebetsi wa nakwana a ka nna thuswa ke mmuelli wa basebetsi wa kamehla dibokeng tsena.

Ditaba kaofela tse amanang ho buisanwa ka tsona foramong ena.  Ho ya kamoo ho ka kgonehang, diqeto di itshetlehile ka tumellano. Tlhahisoleseding kaofela ya bohlokwa e tla fumaneha ho bohle ba leng ho foramo ho thusa ka dipuisano. Bolaodi bo na le tokelo ya ho etsa diqeto le ho di kenya tshebetsong ka mora tsamaiso ya therisano e se e entswe. Mekgatlo ya basebetsi e na le tokelo ya ho hanana le tsona haeba e sa kgotsofala ka qeto e nkilweng ke bolaodi.

Group Forum

Group Forum e sebetsa ka tsela e tshwanang le ya BU Forum phapang ke hore Group Forum e sebetsana le ditaba tse amang Sehlopha ka tsela e batsi. Foramo ena e latela molaotheo o tshwanang jwalo ka ha o boletswe ho BU Forum.

Central Consultative Forum (CCF)

CCF ke foramo bakeng sa therisano ya setjhaba le ho abelana ka tlhahisoleseding. Ditaba kaofela tse amang Eskom ka tsela e batsi ho sebetsanwa le tsona foramong ena. Melaometheo kaofela e sebetsang ho BU Forum le Group Forum hape e sebetsa le mona.

Central Bargaining Forum (CBF)

Ena ke foramo moo ditumellano tsa meputso le maemo a tshebeletso di etsahalang teng selemo le selemo. Ditaba tse sebeditsweng foramong ena tse amang Eskom ka tsela e batsi ho ka etsahala hore di se sebetswe foramong leha e le efe. Haeba ditaba di hlahiswa ke CCF kapa BU Forum, ho hlokahala hore di romelwe foramong ena.

Strategic Forum (SF)

Ena ke foramo moo ditaba tsa leano tse leng leveleng e hodimo le ditaba tsa melaometheo tseo ho phehisanwang ka tsona. Haeba ho le jwalo, e dula e le foramo ya ho abelana ka tlhahisoleseding, mme e ka sebediswa jwalo ka sehlopha sa boipiletso bakeng sa maemo a mang. Ba dumellwang ho ba teng foramong ena e lekanyeditswe ho ditho tse kgolo tsa bolaodi ba Eskom le Mokgatlo wa basebetsi feela.

Restructuring Committee (RC)

Ena ha se seemo sa Eskom Recognition Agreement pakeng tsa Eskom le mekgatlo ya basebetsi. Seemo sena se hlahile ho tswa ho National Framework Agreement (NFA) pakeng tsa Mmuso le Mekgatlo ya Basebetsi. Le hoja Eskom e se karolo ya NFA, Eskom e ikemiseditse ho ikokobeletsa moya wa NFA le ho o bontsha ka ditsamaiso le dipuisano ho e etsa hore e sebedisehe le tshebetso.

 

RC e fana ka mekhanisimi bakeng sa Eskom ho buisana ka ho kenya tshebetsong diqeto tsa leano la mmuso, le mekgatlo ya basebetsi ka tsela e loketseng haholo, ho ya ka moo e amang tsosoloso ya dikhampani tsa mmuso.

RC e na le ditho tsa Executive Management Committee (EMC) le Bangodi Kakaretso ba mekgatlo ya basebetsi. Bolaodi ba Eskom le mokgatlo wa basebetsi ba tjhentjhana ka ho okamela seboka sa RC.

Maemong ao ho ona ho ka tsohang phehisano ho tswa ho RC, taba yeo e romelwa ho Six-a-Side, komiti e lokisang diphehisano e nang le mmuso le mekgatlo ya basebetsi.

 

Puisano le bareki

Eskom e ananela bareki ba yona mme kamehla e buisana le bona. Kamehla ho fumanwa tlaleho ho tswa ho bareki ba rona le ditlhahiso sena se fana ka thuso e kgolo kgwebong ya rona.

 

Puisano le babeheletsi

Eskom e buisana le kamehla le babeheletsi ba yona ho etsa bonnete ba hore ba na le tlhahisoleseding ka diphetoho ka hare ho Eskom hape le dipontsho tsa ditseleng tsa kamehla tse tsamaisitsweng ho potoloha le naha.

 

DME, DPE le NERSA

Ka tsosoloso ya Indasteri ya Phepelo ya Motlakase, National Energy Regulator of South Africa (NERSA) e tla nahanela tlhopho ya mmaraka e nngwe ya mokgatlo le motlakase e fumanehang ho dumella tlhodisano le kgetho ya bareki mme kahoo e tlose monopholi wa Eskom ho fehlweng ha motlakase. NERSA e dumela hore ke ha bohlokwa bakeng sa naha ya rona ho ba le pono bakeng sa indasteri ya phepelo ya motlakase hore kaofela ha rona re tsebe tsela yeo re tsamayang ka yona. Phetoho ho indasteri e lokela ho rerwa, ho hlophiswa ka ho tswelangpele. Ho etsa bonnete ba katleho ya indasteri, NERSA e phahamisa di ntshetsopele e latelang:

  • Motheo le tshebetso ya indasteri ya phepelo ya motlakase e sebetsang
  • Tloso ya monopholi disekthareng tsa phehlo le kabo
  • Ho ntlafatsa ditheko tsa mosebedisi wa sehlahiswa le makgetho
  • Ho fa bareki tokelo ya ho kgetha mofepedi wa motlakase wa bona
  • Ho etsa mmaraka wa motlakase
  • Ho hlahisa tlhodisano ka hara indasteri, haholoholo sekthareng ya phehlo
  • Ho bua ka kamo ya phehlo, phetisetso le kabo ya tikoloho
  • Ho dumella phihlello e bulehileng, le e sa kgetholleng sistiming ya phetisetso
  • Ho lekanya lebala la ho bapala pakeng tsa baabi ba motlakase
  • Ho kgothalletsa dikgwebo tse ikemetseng hore di be le seabo indastering.

Department of Mineral and  Energy Affairs (DME) le na le tshusumetso e kgolo ya pholisi ka hare ho Eskom. Lefapha ha jwale le laela tsosoloso ya indasteri ka ho kgetheha e shebile ho indastering ya phepelo ya motlakase (EDI) mme indasteri ya kabo ya motlakase (EDI) ho etsa hore bahlahisi ba motlakase ba ikemetseng ba kene mmarakeng wa phehlo ya motlakase.

Ha lefapha la Mineral and Energy Affairs le susumetsa seemo sa mokgatlo Department of Public Enterprises (DPE) le susumetsa boemo ba yona ba ditjhelete sebakeng sa mmaraka hape le ho tiiseha ka tshebetso e tswileng matsoho ka puso ya kgwebo e sebetsang.

Tlhahisoleseding ya Setjhaba

Bakeng sa tlhahisoleseding e eketsehileng e fumanehang ho websaete, ka kopo sheba ho "Facts & Figures" e phatlaladitsweng saeteng ya Inthanete ya Eskom

Phuputso ya Taba
(Bareki ba Dikgwebo)

Hithara ya Mabone a Motlakase

Hadca Greendale house in Howick (Serve CS 09/99)
Wimpy warmed up for winter (Serve CS 01/99)

 

Diphampo tse Futhumatsang Metsi

Electricity Graces Mountain air (Serve CS 08/99)
Hydro therapy � now a reality with heat pumps
(Serve CS 04/99)
Heat pumps secure a comfortable stay (Holiday Inn)
(Serve CS 14/99)
New energy efficiency in an old Hotel (Serve CS 15/99)

 

Boilara ya Electrode

Full steam ahead for Esselen Park (Serve CS 13/99)
Steamy meal for miners (Serve CS 02/99)
Education gets an energy boost (Fort Hare)

 

Dionto tsa Motlakase

Electric baking brings in the dough (Serve CS 05/99)
Converting a gas oven to electricity combined with
off-peak tariff cuts energy costs (Serve CS 03/99)

 

Dielemente tsa Hithara ya Motlakase

 Holiday-makers enjoy steamy dips (Serve CS 11/99)
Champagne Sports Resorts � Electric water heating and
energy management (Serve CS 12/99)
Electricity reaches new heights (Serve CS 10/99)
Electricity ensures happy holiday (Serve CS 07/99)
Royal Hotel (Electricity Water heating saves money and
energy) (Serve CS 15/99)

 

Pampitshana ya Tlhahisoleseding ya Botegniki

Electrode Boilers (Serve TI 01/99)
Electrical Infra-red zone heating (Serve TI 02/99)

Diphatlalatso tsa Motlakase
(Bareki ba Indasteri)

Hithara ya Mabone a Motlakase

Infra-red pitches a warm solution
AM International in the hot seat
A warm deal for Flekser Steel

 

Ho Omisa ka Mabone a Motlakase

Electric infra-red nut roasting
Electric infra-red for powder coat drying
Curing of powder coating at Defy
Medium ware IR convection ovens for powder coat drying

 

Di-elemente tsa ho Futhumatsa Boilara/Metsi

Longtile over the roof about elements
Electricity guarantees quality granules (boilers)
Dry cleaners all steamed up (boiler)
Steam generation  with an electrode boiler at Kuruman
abattoir
Electricity proves a point in Newcastle

 

Tshebediso-hape ya Matlakala

Solvent recovery and recycling (Ciemme unit)
Recovery of valuable metals from effluent (Chemelec)

 

Qadiso ya Sebopi

Electricity induces red-hot solution
Electricity melts away production problems

 

Hithara ya Elektroniki

Radio frequency drying of veneer

 

Hithara ya Kgaba ya Motlakase

Award-winning success story at Alusaf

 

Dielemente tsa Motlakase/
Dionto, Leifo

Everybody wins with electricity (Capital Incentive Scheme)
Baking and curing of pottery in an electric kiln

 

Bukana ya Tlhahisoleseding
ya Botegniki

Electric elements for fluid heating
Heat pumps for drying non-metallic products
Electrode boilers
Electric resistance Ntlafalo furnaces for metal heat treatment
Electrical infra-red for powder coat drying
Medium frequency coreless induction furnace for
aluminium smelting
Electrical infra-red space heating
Freeze concentration
Industrial Dielectric heating
Solvent recovery with the Dwrenzmann unit
Dielectric application centre Impulse drying in paper
making
Ozone bleaching of pulp
Infra-red heating in Pulp and  Paper Industry
Energy management for Industry

Diphatlalatso tsa Motlakase
(Bareki ba tsa Temo)

 Dibuka tsa ditaelo

Electricity and the South Africanfarmer
Basic terms and definitions
Generation  and distribution of electricity
Lighting of farm buildings
Electric motors for farm use
Processing
Agricultural applications of electricity
Cold Storage of agricultural products
Electrical control systems
Safe use of electricity

 

Pampitshana ya Tlhahisoleseding ya Botegniki

Heat pumps and heat recovery techniques for agricultural and horticultural purposes
Grain drying
Potato Storage
Hay drying
Infra-red heating for animal production
Guidelines for the distribution of electricity in rural areas
Root zone warming

 

Temothuto

Cooling of agricultural products
Lighting of animal housing
Lighting of warehouse and sheds
Security information  sheet
Electricity and slurry treatment
Drying of peanuts
Security fencing for the farmer

 

Dinoutsu tsa Botegniki

De-foliage machine
Composting of electric motors
Protection of electric motors with specific reference to irrigation systems
Drying of malt Irrigation pump-units in agriculture
Electric heating for boiler rearing
Drying of onion seeds
Ventilation of poultry
The washing of milking machines
Irrigation and Energy

 

Diphuputso tsa Kheisi

Electrical milling & mixing of animal feed
The air knife
Lucerne dries effectively and affordably with electricity
Electricity enhances farm workers lifestyle and  productivity
Fish farming with electricity
Germination with electricity (Sugar cane)
The quest for lean pork (I R heat)
Better tea with electricity
Electrode boiler keeps pots on the boil (Werda vacpak)
Soil pasteurisation
Greenhouse heating
How green is my valley
Infra-red warming of ostriches
Infra-red warming of calves
Alzu feeds Dual energy (elec and gas)
Electric energy in the dairy
Small scale farming (irrigation, boiler & milling)
Small hammer mill

Diphatlalatso tsa Motlakase
(Bareki ba Malapeng)

Tshebediso e bolokehileng ya Motlakase

Living with electricity, the safe andsensible guide (poster set of 10, A3 or A2 in all 11 languages)
Power failure what now (A5, 12 page  booklet in all 11 languages)
Electricity in the home (Fold-out poster or A2 flipchart)
(English Sesotho one side, Afrikaans, Xhosa, Zulu, South Sotho
on the other)

 

Tshebediso e bohlale/e loketseng tjhelete ya hao

Focus on electricity in and le around the home (English Sesotho or Afrikaans)
Electrowise budgeting guide. Adding value to our customer. Usage tips

 

Botegniki

Blinking Lights. Problems with quality of supply (English Sesotho or Afrikaans)
A guide to wiring of domestic dwellings (A5, English Sesotho)
Use of flexible cords.
Photo description of the various electric cords and their usage.
How to use your o energy control unit

 

Akaretsang

Glowy's world.
Activity colouring in book for children
Making life easier for new users of electricity
Homelight. Pricing of electricity and usage of appliances (A5)

Tlhahisoleseding e nngwe e ka fumaneha websaeteng ya rona http://www.eskom.co.za  

DIPATLISISO TSE NANG LE THUSO

Diwebsaete

Khomishini ya Ditokelo tsa Botho

http://www.sahrc.org.za/paia.htm

Phahamiso ya Phihlello ya Molao wa Tlhahisoleseding

http://www.gov.za/gazette/acts/2000/a2-00.pdf  

Saete ya Inthanete ya Eskom

http://www.eskom.co.za