Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Skip Navigation LinksHome>Our Company>PAIA>Zulu - part 1
Zulu - part 1

.

Guide to requesting information from Eskom Link to Promotion of Access to Information Act (Act 2,2000) 
(Government Website)

Manuals

Please note, when using the On line Request Forms:

If you do not receive any electronic reply within 2 days contact

Eddie Laubscher 

Tel: +27 11 655 2130

Fax: 0866679952

Contact details/addresses Request Form                Print       On line
Internal Appeal Form    Print       On line

 

ESKOM HOLDINGS LIMITED

 

Ibhuku elenziwe ngokuvumelana nesigaba 14 soMthetho Wokugqugquzela Ukutholakala KoLwazi No. 2 Ka-2000          

         (Leli bhuku liyaqhubeka eNgxenyeni 2)

 ISANDULELA

 Ukuze banikeze ngokuqhubekayo ukuhlaziywa okulinganiselayo futhi okuqondakalayo kwesimo sabo, abakwa-Eskom bayaqinisekisa ukuthi indlela ababika futhi badalule ngayo isimo sabo kubantu abathintekayo iyafaneleka, icacile futhi iyaphumelela. UMthetho Wokugqugquzela Ukutholakala KoLwazi No. 2 Ka-2000 washayelwa ukuthi wenze lisebenze ilungelo lokuthola ulwazi elishiwo kuMthetho-sisekelo. Abakwa-Eskom le ndaba abayibheki njengento yokuvumelana nomthetho nje kuphela, kodwa kunalokho njengethuba lokulawula ukwaziswa ngendlela ephelele.

Abakwa-Eskom bayakugcizelela ukuba nomkhuba wokubeka izinto obala nokulandisa ngabakwenzayo futhi bayohlala bebambelela ezimisweni zokungabi namfihlo, ubuqotho, ukulandisa ngabakwenzayo nokunakekela bonke abasebenzelana nabo.

Abakwa-Eskom bayakuqonda ukuthi ukulawulwa kwebhizinisi kuwumsebenzi oguquguqukayo futhi ngenxa yalokho, izimiso zokulawulwa kwebhizinisi ziyahlaziywa njalo ngokuqhubekayo ukuze kuqinisekiswe ukuthi zihlala zisezingeni lo mhlaba futhi ziqhubeke zifanelana nebhizinisi lakwa-Eskom njengoba liqhubeka lithuthuka. Khona-ke le nkampani ivumelanisa ibhizinisi layo noMthetho Wephrothokholi Yokulawulwa Kwebhizinisi KuHulumeni (Ka-1997), uMthetho Wokulawulwa Kokuphathwa Kwezimali Zomphakathi Ka-1999 (i-PFMA) kanye noMbiko Wokulawulwa Kwebhizinisi ka-King II (Ka-2001).

Leli yibhuku lakwa-Eskom elenziwe ngokuvumelana noMthetho Wokugqugquzela Ukutholakala KoLwazi No. 2 (Ka-2000) futhi ngithemba ukuthi lizokusiza lapho ucela ulwazi kwa-Eskom.

UDkt Steve Lennon
UMphathi Omkhulu  we-Sustainability

Buyela Ekuqaleni


 

 

ISETHULO

UMthetho Wokugqugquzela Ukutholakala KoLwazi Ka-2000 washayelwa ukuthi kukhuthazwe isiko lokubeka izinto obala nokulandisa ngokwenziwayo emabhizinisini kahulumeni nazimele ukuze lisebenze ilungelo lokuthola ulwazi elishiwo kumthetho-sisekelo.

 Lo Mthetho ukhuluma ngezinqubo zokuzithandela kanye neziyimfuneko ukuze kuhlangatshezwane nelungelo elikumthetho-sisekelo lokuthola ulwazi ngendlela evumela abantu ukuba bathole imicikilisho yezinkampani zikahulumeni ngokushesha, ngendlela eshibhile futhi engenazihibe ngangokunokwenzeka.

Lapho kwenzeka kuba nzima ukusebenzisa leli bhuku leziqondiso, ungangabazi ukuxhumana nePhini Lesikhulu Solwazi (bheka uhlu ngezansi) elihlobene nesicelo sakho.

 

Indlela Yokucela Ulwazi

Ulwazi lungacelwa ngenye yalezi zindlela ezilandelayo,

 

1. Printa ifomu lesicelo elisengosini ye-Intanethi (amakhophi engeziwe angatholakala kulamakheli angezansi).

2. Gcwalisa zonke izingxenye kuleli fomu noma ubhale yonke imininingwane kuyi-email..

3. Thumela isicelo sakho kwenye yalama kheli alandelayo:

Ikheli LePosi

Ikheli LeNdawo  

IPhini Lesikhulu Solwazi Kuzwelonke
(Iqonde ku-: U-Eddie Laubscher)
Private Bag X 13
Halfway House
1685

Eskom Exhibition & Convention Centre
Dale Road
Halfway House
1685

I-Email

Isikhahlamezi

PAIA@eskom.co.za  

Iqonde ku-: IPhini Lesikhulu Solwazi Kuzwelonke
ESKOM HOLDINGS LIMITED
Inombolo Yesikhahlamezi: 0866679952

4. Abakwa-Eskom bayophendula phakathi nezinsuku ezingu-30 bakwazise ukuthi ulwazi olucelile luyatholakala noma cha nokuthi ungalulanda kuphi.

5. Kwezinye izimo kungase kudingeke ukuba ukhokhe idiphozithi kwa-Eskom, ngaphambi kokuba ulwazi olucelile uluthole. Kuyoba yilapho sewukhokhe khona idiphozithi abakwa-Eskom beyoqala khona ukukufunela ulwazi oludingayo.

6. Ngemva kokuthola imali, abakwa-Eskom bangase bakunikeze ulwazi ngendlela olucele ngayo efomini lakho lesicelo, noma ngendlela lolo lwazi olutholakala ngayo uma lungatholakali ngendlela olucele ngayo.

Amanothi enqubo yokufaka isicelo 

 • Sicela uphawule ukuthi kungasisiza ekutheni sifeze isicelo sakho uma ulandela inqubo okukhulunywe ngayo ekuqaleni kuleli bhuku.

 • Ngakho-ke siyakukhuthaza ukuthi usebenzise ifomu lesicelo elivamile elisetshenziswa amaBhizinisi Omphakathi lapho ufaka isicelo.

 • Sicela ungangabazi ukuxhumana nathi kwelinye la lamakheli angenhla uma kwenzeka uba nenkinga ekugcwaliseni ifomu lesicelo.

 • Sicela uqiniseke ukuthi uyasisho isikhundla sakho enkampanini osebenza kuyo ukuze kube lula ukufeza isicelo sakho.

 • Uma ufaka isicelo egameni lomunye umuntu, sicela usho ukuthi uhlobene kanjani nalowo muntu noma inkampani, ukuze singakugodleli ukwaziswa ngenxa yokuthi sicabanga ukuthi lokho kwaziswa kuyimfihlo kulowo muntu noma inkampani.

 • Lapho ufaka isicelo sicela uqikelele ukuba uchaze indlela ofuna ukuthi ulwazi lutholakale ngayo ukuze sikwazi ukukusiza ngokushesha ngangokunokwenzeka.

 • Uma ukhubazekile ngandlela-thile noma ungenakukwazi ukufunda noma ukubhala, sicela uxhumane nePhini Lesikhulu Solwazi elifanele eliyokusiza ukuba ugcwalise isicelo sakho futhi likusize nasekuthumeleni kuwe ikhophi yesicelo sakho esibhaliwe.

 Buyela Ekuqaleni

 


 

 IPhini Lesikhulu Solwazi Lakwa-Eskom Neminye Imininingwane Ephathelene Nebhizinisi
 

 Ngokwalo Mthetho, uMphathi Omkhulu Owengamele wakwa-Eskom nguye oyiSikhulu Solwazi, nokho, unemvume yokuqoka omunye umuntu ukuba amsize kulokhu. UMphathi Omkhulu Owengamele, uBrian Dames, uye waqoka iPhini Lesikhulu Solwazi Eliwumxhumanisi, uMohamed Adam ukuba limsize ngokwalo Mthetho. Ngaphezu kwalokho, uye wamisa iPhini Lesikhulu Solwazi Kuzwelonke kanye namaPhini Esikhulu Solwazi emkhakheni ngamunye wakwa-Eskom ukuze asingathe izicelo ezithile ezibhekiswe kule minyango. Lapho ufaka isicelo, sicela usithumele eSikhulwini Solwazi. Nokho, uma ufisa ukuxhumana nePhini Lesikhulu Solwazi Kuzwelonke ukuze uthole ulwazi olwengeziwe nge-PAIA, zizwe ukhululekile ukwenza kanjalo.

 

IPhini Lesikhulu Solwazi Eliwumxhumanisi

Name
Division/Company
Telephone No
Fax No
Email
Eddie Laubscher
Regulation and Legal
(011) 655-2130
0866679952
 

 

AmaPhini Esikhulu Solwazi

Name
Division/Company
Telephone No
Fax No
Email
Luke Walker
Group Capital
(012) 421-6656
 
Eddie Laubscher
Regulation and Legal
(011) 655-2130
0866679952
Ohna Smit
Distribution and Customer Service
(021) 915-2608
(021) 915-2623
ohna.smit@eskom.co.za       
Andrew Anderson
Escap & Gallium
(011) 800-2669
(011) 800-2028
Christo Olivier
Nuclear
(021) 550- 4980
(021) 550 5400

 

Buyela Ekuqaleni


 INDLELA INKAMPANI YAKWA-ESKOM EHLELWE NGAYO NEMISEBENZI YAYO

 

Imikhiqizo eyinhloko kanye nezinsizakalo

 

Inkampani yakwa-Eskom inezigaba ezihlukahlukene ezisebenza ngobunye eziphehla, zihambise futhi zisakaze ugesi.  

 

Inkampani yakwa-Eskom iphehla ugesi ongamaphesenti angu-95 kulowo osetshenziswa eNingizimu Afrika.

 

I-Eskom Enterprises, inkampani engaphansi kwenkampani yakwa-Eskom, kanye nezinye izinkampani ezingaphansi kwayo, isebenza njengethuluzi elenza yonke imisebenzi yakwa-Eskom engenziwa yiyo, eNingizimu Afrika nangaphandle. Umsebenzi oyinhloko we-Eskom Enterprises uwukuthuthukisa ingqalasizinda, amathuba okuphehla ugesi, izinsizakalo ezikhethekile zokuphehla ugesi kanye nokuphishekela amathuba ayinhloko ebhizinisi, njengobuchwepheshe bolwazi kanye nezokuxhumana.  

Amazwe esisebenza kuwo

 

Inkampani yakwa-Eskom izinze eNingizimu Afrika. I-Eskom Enterprises isebenzela ezwekazini lase-Afrika, ihhovisi layo elikhulu liseGoli, eNingizimu Afrika futhi amanye amahhovisi ase-Uganda, eNigeria naseMali.

 

Ubunikazi

 

Uhulumeni waseNingizimu Afrika uwumnikazi wenkampani yakwa-Eskom.

Uhlobo lwebhizinisi kanye namakhasimende

Ugesi uthengiselwa izimboni, izimayini, amabhizinisi, ezolimo kanye namakhasimende asezindlini kanye nezinkampani ezithengisa bese zisakaza ugesi.

Izinga lo msebenzi

Inkampani yakwa-Eskom, umphehli kagesi waseNingizimu Afrika, ingenye yezinkampani eziphambili eziyisikhombisa emhlabeni ngokwamandla okuphehla ugesi, futhi iphakathi kweziyisishiyagalolunye eziphambili ngokudayisa ugesi.

 Ukuhlukanisa amazwe/izifunda ngokwendlela yokuthengisa ugesi

Ingxenye enkulu kagesi ithengiswa eNingizimu Afrika, kanti ingxenye encane yawo ithengiswa emazweni asesifundeni esiseningizimu ye-Afrika.

 Ukwaziswa okwengeziwe kwezomnotho, ezemvelo nezokuhlalisana

Inkampani yakwa-Eskom izimisele ngokuvumelanisa izinqubo zayo zokubika nezindinganiso zomhlaba wonke zokusimama. Ukwaziswa okwengeziwe mayelana nezemvelo nezokuhlalisana kuyatholakala engosini ye-Intanethi yakwa-Eskom.

 

Buyela Ekuqaleni


 
 

Amalunga EBhodi Yabaqondisi Bakwa-Eskom

(View in the "Leadership" area of the site)

  

IKomiti YabaPhathi Bakwa-Eskom (Exco)

(View in the "Leadership" area of the site)

 

Buyela Ekuqaleni

 

ABAQHUBI ABAYINHLOKO BENDLELA
Injongo, izinto ezibalulekile nemigomo yesikhathi eside
Injongo yepulani yemigomo yesikhathi eside (corporate plan) ye-Eskom yaminyaka yonke ukubeka indlela yokusebenza neyesikhathi eside ye-Eskom nokubamba amapulani adingekayo ezezimali, ukusebenza nezinto ukuze asekele le ndlela. Ngenxa yalokho, ipulani yemigomo yesikhathi eside iba yincwadi okusekelwa kuyo izingxoxo nababambiqhaza be-Eskom. Ipulani yamuva nje ihlanganisa inkathi eyiminyaka emine kusukela mhla ka-1 Ephreli 2014 kuya kumhla ka-31 Mashi 2018 futhi igxile kwipulani ye-Eskom yokusabela esimweni sayo esishintshayo.
 
Injongo yesibili yepulani yemigomo yesikhathi eside ukuhambisana nezimfuneko zesigaba 52 soMthetho Wokulawulwa Kwezimali Zikahulumeni (PFMA) kanye nesigaba 29 seziqondiso zoMnyango Wezezimali Kuzwelonke, kanye nokusekela inqubo-mgomo yangaphakathi e-Eskom. Ipulani yemigomo yesikhathi eside ehlangene kanye nazo zonke izenezelo zayo ihanjiswa eMnyangweni Wezamabhizinisi Kahulumeni (DPE) noMnyango Wezezimali Kuzwelonke minyaka yonke ngo-Febhuwari.
Imigomo evezwe embikweni ohlangene ka-2013/14 yileyo eyavunywa kwipulani yemigomo yeminyaka emihlanu eyayihlanganisa u-2013/14 kuya ku-2017/18. Imigomo ka-2017/18 yileyo evezwe epulanini yemigomo yeminyaka emine ekhona manje eyahanjiswa ku-DPE naseMnyangweni Wezezimali Kuzwelonke mhla ka-28 Febhuwari 2014. Injongo, izinto ezibalulekile nemigomo yesikhathi eside ye-Eskom bekulokhu kufana kuwo womabili amapulani emigomo yesikhathi eside ka-2013/14 no-2014/15.
 
Injongo, izinto ezibalulekile nemigomo yesikhathi eside ye-Eskom


Injongo
 
Injongo ye-Eskom ukuhlinzeka ngezixazululo zogesi osimeme ukuze usize umnotho ukhule futhi uthuthukise izinga lokuphila labantu baseNingizimu Afrika nasesifundeni.
 
 
Imigomo yesikhathi eside
 
I-Eskom iye yazihlela ngokwemigomo yesikhathi eside eyisishiyagalombili. Le migomo inika u-Eskom isiqondiso sokuba enze izinto ngokwenjongo, umbono nezinto ezibalulekile kuye. Iyaqinisekiswa minyaka yonke njengengxenye yenqubo yepulani yemigomo yesikhathi eside.
 
Ukuba inhlangano esebenza ngezinga eliphezulu
 
I-Eskom iyaqhubeka nokuguquka kwayo ibe yinhlangano esebenza ngezinga eliphezulu egxile ekunikezeni insizakalo eyikhwalithi ekhasimendeni; ukusebenza kweplanti okuphephile, okuphumelelayo nokukahle ngenxa yokugcinwa kwayo isesimweni esihle; ukusebenzisa ikhono eliyinhloko; nokuqinisekisa ukuthi zikhona izinyathelo zokubuyisela izinto esimweni uma kube nezehlakalo eziphazamisayo. Uhlelo lokukhiqiza kwebhizinisi luhlonza futhi luqede ukungasebenzi kahle ebhizinisini ukuze i-Eskom ikwazi ukulawula kahle izindleko zayo nemali engenayo.
 
Ukuhola nokubumbana nabanye ukuze izibani zihlale zikhanya
 
U-Eskom uzibophezele ekugcineni izibani zikhanya kuyilapho ngesikhathi esifanayo egcina isisekelo esinengqondo sokusebenza okusimeme. Lokhu kuyokwenziwa ngokuthatha indima eholayo kanye nokubumbana nabo bonke ababambiqhaza abayinhloko, kuhlanganise nabantu baseNingizimu Afrika, ngesu lokulawula elibanzi lokuba ukutholakala kwento kuhambisane nendingeko yayo.
 
Ukunciphisa ingcindezi ka-Eskom kwezemvelo nokuphishekela ukukhula ngendlela enomthelela ophansi kwezemvelo
 
U-Eskom uzibophezele ekunciphiseni ingcindezi onayo kwezemvelo nokusiza iNingizimu Afrika ukuba ifinyelele imigomo yayo kwezemvelo ngokushintshela emthonjeni wamandla ohlanzekile nokunciphisa izinto ezikhishelwa emkhathini nokusetshenziswa kwamanzi futhi uqinisekise ukuthi uhambisana ngokugcwele nomthetho wezemvelo. Ngaphezu kwalokhi, u-Eskom kudingeka azivumelanise nesimo esishintshayo ngenxa yomthelela omubi wokushintsha kwesimo sezulu obeke ingcindezi emithonjeni yawo yamandla kanye nengqalasizinda.
 
Izimfuneko zokuqinisekisa imithombo yamandla yesikhathi esizayo
 
U-Eskom kumelwe ahlangane nabaphakeli nabalawuli ukuze aqinisekise ukuthi unemithombo yamandla, kuhlanganise umhlaba, amalahle, amandla awuketshezi, i-uranium namanzi awadingayo ukuze impahla yawo yokuphehla ugesi entsha nekhona isebenze.
 
Ukuqalisa ipulani yokuthuthwa kwamalahle nokuwasusa emgwaqweni aye kujantshi
 
U-Eskom uzoqhubeka enciphisa inani lamaloli athutha amalahle emgwaqweni futhi afake isandla ekuvikelekeni kokuthuthwa kwamalahle ngokushintsha indlela yokuthuthwa kwamalahle ngomgwaqo athuthwe ngojantshi. Inhloso ukunciphisa izindleko zokuthutha amalahle nokuthuthukisa irekhodi lokuphepha labathuthi bamalahle.
 
Ukufuna ukubamba iqhaza kwemboni ezimele
 
U-Eskom usebenza njengenjini yokubamba iqhaza kwemboni ezimele eNingizimu Afrika ukuze kuqinisekiswe ukuvikeleka kokuphakelwa kweNingizimu Afrika.
 
Inguquko (kuhlanganise nohlelo lokukhiqiza kwebhizinisi)
 
U-Eskom uqalise uhlelo lwenguquko ukuze abhekelele izinselele zenguquko zezwe nezangaphakathi ngokulinganisa uhlelo lokwandiswa kwamandla kanye nalokho okusetshenziswa u-Eskom njengenhlangano ukuze anciphise ukungabi bikho kwemisebenzi, athuthukise amakhono ezwe futhi akhulise ukulingana ngokomnotho nasemsebenzini. Lolu hlelo lwenguquko lukhanyiselwe imigomo yentuthuko kahulumeni.
 
U-Eskom ubhekana nezinselele zonkana onazo ngohlelo lokukhiqiza kwebhizinisi oluhlose ukuqinisekisa ibhizinisi elisimeme naphezu kwezingcindezi zezimali abhekene nazo.
 
Ukuqinisekisa ukusimama kuka-Eskom ngokwezimali
 
U-Eskom usalokhu egxilile ekuguquleni ibhizinisi ukuze lifinyelele ukusimama nokonga ngokulinganisela phakathi kokunciphisa izindleko lapho kufanele khona kanye nemithombo emithathu yoxhaso: inani lenzuzo, abakweletayo nemali engenayo. Lokhu nakanjani kuyobandakanya ukwenyusa intengo kagesi ukuze kutholakale amanani entengo abonisa izindleko esikhathini esizayo ukuze kugcinwe izinga lesikweletu elisekelayo elilondoloza ukukwazi ukuthola izimali kanye nokunciphisa izindleko.
 
Ukuxhumana phakathi kwemigomo ka-Eskom yesikhathi eside “namakhephithali ayisithupha”
 
Amakhephithali, njengoba echazwe ohlakeni lokubika oluhlangene, “ayizinto zenani” ezikhuphuka, zinciphe noma zishintshwe ngalokho okwenzekayo nemiphumele yebhizinisi.
 
Ngenjongo yohlaka lokubika oluhlangene, amakhephithali ayisithupha ahlukaniswe ngezigaba futhi achazwa ngale ndlela elandelayo:
Ikhephithali eyimali – Izimali ezikhona ezingatholwa yinhlangano ukuba izisebenzise ekukhiqizeni izimpahla noma ekuhlinzekeni izinsizakalo
Ikhephithali ekhiqiziwe – Izinto eziphathekayo ezikhiqiziwe (ngokungafani nezinto ezingokwemvelo) ezitholakalayo enhlanganweni ukuba izisebenzise ekukhiqizeni izimpahla noma ekuhlinzekeni izinsizakalo. Ikhephithali ekhiqiziwe ivame ukwakhiwa ngezinye izinhlangano, kodwa ihlanganisa impahla ekhiqizwe yinhlangano ebikayo eyithengisayo noma eyigcinele ukuba iyisebenzise yona.
Ikhephithali ewulwazi – Izinto ezingaphatheki zenhlangano, ezisekelwe olwazini
Ikhephithali engabantu – Amakhono abantu, lokho abakwazi ukukwenza nolwazi lwabo, kanye nentshisekelo yabo yokusungula izinto
Ikhephithali yokuxhumana nabanye nobudlelwano – Izinhlangano nobudlelwano emiphakathini, emaqenjini ababambiqhaza nabanye, kanye nekhono lokucobelelana ngolwazi ukuze kuthuthukiswe inhlalakahle yomuntu ngamunye neyeqembu
Ikhephithali yemvelo  -- Imithombo yamandla emvelo evuselelekayo nengavuseleleki kanye nezinqubo ezihlinzeka ngempahla noma izinsizakalo ezisekela ukuchuma kwenhlangano kwesikhathi esedlule, kwamanje noma kwesikhathi esizayo
 
Leli thebula elingezansi likhombisa ukuthi amakhephithali ayisithupha athintwa kanjani yimigomo ka-Eskom yesikhathi eside. Kusobala kulokhu ukuthi imigomo ka-Eskom yesikhathi eside ihlanganisiwe futhi icabangela zonke izici zebhizinisi layo kanye nenani elakhayo ngokuhamba kwesikhathi.
 
Amakhephithali ayisithupha
Ikhephithali eyimali
Ikhephithali ekhiqiziwe
Ikhephithali ewulwazi
Ikhephithali engabantu
Ikhephithali yokuxhumana nabanye nobudlelwano
Ikhephithali yemvelo
Imigomo Yesikhathi Eside
Ukuba inhlangano esebenza ngezinga eliphezulu
Tick Tick Tick Tick Tick Tick Tick
Ukuhola nokubumbana nabanye ukuze izibani zihlale zikhanya
Tick Tick Tick Tick Tick Tick
Ukunciphisa ingcindezi ka-Eskom kwezemvelo nokuphishekela ukukhula ngendlela enomthelela ophansi kwezemvelo
Tick Tick Tick Tick Tick Tick
Izimfuneko zokuqinisekisa imithombo yamandla yesikhathi esizayo
Tick Tick Tick Tick
Ukuqalisa ipulani yokuthuthwa kwamalahle nokuwasusa emgwaqweni aye kujantshi
Tick Tick Tick
Ukufuna ukubamba iqhaza kwemboni ezimele
Tick Tick Tick Tick
Inguquko (kuhlanganise nohlelo lokukhiqiza kwebhizinisi)
Tick Tick Tick Tick
Ukuqinisekisa ukusimama kuka-Eskom ngokwezimali
Tick Tick Tick Tick Tick Tick
 

Ukulinganisela
Ukuba kuningi noma ukuntuleka kwanoma iyiphi yezinto ezidingekayo ekusebenzeni okuyinhloko kuka-Eskom noma kwezinsizakalo ezisekelayo kungaphazamisa konke okunye. U-Eskom uhlale eqaphile futhi elawula izindleko nezinzuzo zokulinganisela okuyinhloko phakathi kwezinto ozidingayo ukuze aqinisekise ukuthi ukusebenza kwakhe kuyaphumelela futhi kusimeme. Lokhu okulandelayo kuyizibonelo zokulinganisela u-Eskom abhekene nakho njengamanje:
 
 • Udizili wokuba kusebenzi amathebhani egesi asebenzisa umoya ukuze kuqinisekiswe ukuvikeleka kokuphakela esikhathini esifushane, kodwa okunomthelela omubi ekusimameni kuka-Eskom ngokwezimali esikhathini eside
 •  Isu lokusimama kokuPhehla le-Eskom libalulekile ekuthuthukiseni impilo yeplanti nokuthembeka kwayo esikhathini eside, ngaleyo ndlela kuthuthukiswe ukuvikeleka kokuphakela. Esikhathini esifushane, ukulungiswa okuhleliwe kufanele kulinganiswe nohlelo lwamandla adonsa kanzima kanye nokuntuleka kwezimali. Ngokuphambene, ukungalungisi ngokwanele kuyakuphazamisa ukwethembeka kweplanti, bese kwanda ingozi yokucinywa kukagesi ngenhloso yokuwonga
 • Ukucela amakhasimende ukuba anciphise ukusebenzisa kwawo ugesi kusiza u-Eskom ukuba ahlangabezane nemfuneko, kodwa kunemiphumela emibi emalini engenayo ku-Eskom ngenxa yokuncipha kwentengiso
 • Amalahle awumthombo wamandla ongabizi ngokwezimali, kodwa ayizindleko kakhulu emvelweni, futhi anomthelela eketangeni lokuphakela elisengcupheni ngokwandayo, isib., ukuthembela ekuthuthweni ngomgwaqo kanye nezinselele zezimayini kanye nezehlakalo zesimo sezulu ezimbi

 

 
 
 

 
 

 

IMISEBENZI EYINHLOKO

Inkampani yakwa-Eskom ihlukanise ibhizinisi layo ngokwalezo zingxenye ezihlobene nemisebenzi eyinhloko, okuwukuthi, ukusakazwa kukagesi kanye nemisebenzi ehlobene nakho, okuwukuthi lezo ezinikeza izinsizakalo mayelana naokusetshenziswa kukagesi.

 

Ibhizinisi eliyinhloko

Amabhizinisi Asekelayo

Izimakethe

Ugesi

 • Uyaphehlwa
 • Uyathunyelwa  
 • Kuyahwetshwa
 • Uyasakazwa 

 

 • Izimboni zeRotek namanye amabhizinisi asekelayo
 • UMnyango Wokwakha Nokulungisa Iziteshi
 • UMnyango Wokuthuthukisa Amaphrojekthi
 • Izinsizakalo Zemishini

 

 • INingizimu Afrika
 • I-SADC
 • I-Afrika exhunywe kuyigridi yaseNingizimu Afrika
 • Nezwekazi lonkana lase-Afrika

 

AMAPHUZU ASEMQOKA NGENKAMPANI YAKWA-ESKOM

Imisebenzi yamabhizinisi akwa-Eskom

Amabhizinisi akwa-Eskom ahlanganise yonke inxanxathela yebhizinisi likagesi kusukela ekwakhiweni kwengqalasizinda yokuphehla ugesi kuya ekusebenzeni nasekunakekelweni kwalezi zikhungo nasekudayisweni kukagesi eziwuphehlayo.

Izici ezingokoqobo kanye nezingozi ezifingqiwe ziphawulwe lapha kanye nenxanxathela yebhizinisi, okuhlanganisa lezi zici ezilandelayo:

 • Ukwakha (okuqondiswa amabhizinisi ezemisebenzi)
 • Eziphathelene namalahle (okuqondiswa amabhizinisi ezemisebenzi)
 • Ukuphehla ugesi
 • Ukuthumela nokusakaza ugesi
 • Ukunakekela amakhasimende
 • Imisebenzi kanye nezici zayo eziyinhloko (ezokuphepha, ezempilo, ezemvelo kanye nezindaba zekhwalithi zisingathwa ngaphansi kwale ngxenye kodwa ziwumthwalo wayo yonke inxanxathela yomsebenzi)
 • Ukusebenzisa izimali

Ukuphehla ugesi

Abakwa-Eskom bazimisele ukuqinisekisa ukuthi ugesi awuhambi ngenxa yokungasebenzi kwemishini ephehla ugesi. Ukuze kufezeke lesi sifiso, abakwa-Eskom baphokophelele ukuba inhlangano ehamba phambili emhlabeni wonke ekuphehleni ugesi ngokuba nemishini yokuphehla ugesi enokwethenjelwa futhi esebenza njalo, ngokuthi babe nalokho okwaziwa ngokuthi i-Energy Availability Factor (EAF) engamaphesenti angu-90.

Umnyango Wokuthunyelwa Kukagesi

Umnyango wokuthunyelwa kukagesi uyingxenye yenqubo yokuthumela ugesi ophehlwa ezikhungweni zokuphehla ugesi zakwa-Eskom uye ezikhungweni zokuwusakaza uze ufike emakhasimendeni ekugcineni. Uhlanganisa ukulinganisa ngaso leso sikhathi izinga lokuthumela nelokudingeka kukagesi, ukuhweba ezweni lonke, nokuhlela nokusebenzisi igridi yokuthumela ugesi enezintambo zikagesi ezinobude obungamakhilomitha angu-28 995 nezindawo eziphehla ugesi ezingu-153.

Umnyango Wokwabiwa Kukagesi

Umnyango wokwabiwa kukagesi unegunya lokusebenzisa nokunakekela inxanxathela yezintambo zikagesi. Abakwa-Eskom banezintambo zokwaba ugesi ezingamakhilomitha angu-47 509, izintambo zikagesi eziyinxanxathela ezingamakhilomitha angu-311 831 kanye nezintambo zikagesi ezimbelwe phansi eNingizimu Afrika ezingamakhilomitha angu-11 415km , okumelela isimiso sezintambo zikagesi esikhulu kunazo zonke e-Afrika.

Kusukela ngo-1991 abakwa-Eskom baye bafaka ugesi ezindlini ezingaphezu kwezigidi ezingu-4.2. Isu lokufaka ugesi kwakuwukuthi kufakelwe amakhasimende amaningi ngangokunokwenzeka ngosizo lwezimali olwalukhona (olungabizi). Umnyango wezokuhlela ugesi wagxila ngokuyinhloko ekunamatheleni ezimfunekweni ezingokomthetho hhayi ezimfunekweni zokutholakala kukagesi ngokuqhubekayo.

Le ndlela yokwenza izinto yaphumela ekubeni nezintambo zokuthumela nokwaba ugesi ezinde ezihambisa ugesi emakhasimendeni amaningi kanye nezindlela ezimbalwa zokumelana nokuhamba kukagesi. Ngakho-ke izintambo zokwaba ugesi zibonakala ngale ndlela:

 • Isilinganiso esiwubude obungaphezu kwamakhilomitha ayikhulu (ezinye zinobude obungaba amakhilomitha angu-300)
 • Zabela amakhasimende amaningi (kwezinye izimo aba ngaphezu kwezinkulungwane eziyishumi).
 • Izintambo zikagesi ezingekho phezulu kakhulu, okulinganisela ukulawula izintambo ukude.

UMnyango wamakhasimende

Ukuze benze ngcono insizakalo enikezwa amakhasimende kanye nendlela umphakathi obabheka ngayo, abakwa-Eskom baye bamisa uMnyango Wamakhasimende. Lo mnyango ugxila emakhasimendeni akwa-Eskom futhi uyaqinisekisa ukuthi zonke izinkinga zamakhasimende ziyasingathwa. Ukuze lo mnyango ufeze lokhu, uye wenza isikhungo sobuchule, esinezingxenye zokwenza ngcono ukusebenza nokunakekela idumela le nkampani.

Lo mnyango uhlanganisa nayo yonke imikhankaso yokonga ugesi eyenziwa yile nkampani.

Ezokwakha

Kusukela ngo-2005 abakwa-Eskom bebehileleke ohlelweni lwezokwakha olunzulu ukuze bandise ingqalasizinda yokuphehla nokuthumela ugesi ukuze kuhlangatshezwane nesidingo sikagesi esandayo. Ingqikithi yezindleko zalolu hlelo kuya ngonyaka ka-2018/19 zilinganiselwa emarandini ayizigi zezigidi ezingu-340 (uma zingabalwa izindleko zemali ebolekiwe). Lapho lezi zikhungo zokuphehla ugesi ezimbili seziphelile, iKusile iyoba isikhungo sesithathu kuyilapho iMedupi iyoba isikhungo sesine esikhulu emhlabeni esiphehla ugesi ngamalahle. Ngaphezu kwalezi zindleko zokwakha, abakwa-Eskom banomsebenzi wokuvuselela, ukunakekela nokusimamisa izikhungo zabo zokuphehla ugesi ezikhona okuyizindleko ezingamarandi ayizigidi zezigidi ezingu-19 kulo nyaka.

Umnyango wezinto zokuphehla ugesi

Abakwa-Eskom kudingeka bafune futhi bathenge izinto zokuphehla ugesi (amalahle, amanzi, iyureniyamu, i-sorbent nezinto zokuphehla ugesi ezingokwemvelo) zezinga eliphakeme, ngesikhathi futhi ngezindleko eziphansi ukuze izikhungo zokuphehla ugesi zabo zisebenze.

IMinyango yezinsizakalo:

Umnyango wabasebenzi

Njengomnyango obhekene ngqo nezindaba zabasebenzi lapha kwa-Eskom, uMnyango Wezabasebenzi (HR) ugunyazwe ukusebenzisana futhi usize izimenenja ukuba ziqashe, zithuthukise futhi zigcine abasebenzi abanekhono, abazimisele, nabasebenzayo ngokuzikhandla kwa-Eskom. Umnyango wezabasebenzi uzimisele ukwakha amakhono hhayi ngaphakathi kwa-Eskom kuphela kodwa nasemiphakathini abakwa-Eskom abasebenza kuyo. Lokhu kwenziwe ukuze kusekelwe ukuphokophela kuka-Eskom kanye nesibopho sokusimamisa umnotho nezinga lokuphila kwabantu baseNingizimu Afrika nesifunda, njengoba kuphawuliwe kuMhlahlandlela Wokusimama Omusha.

Umnyango wezezimali

Lo mnyango unikeza umhlahlandlela wezezimali, isiqinisekiso sezezimali nendlela ezisetshenziswa ngayo (kuhlanganisa nomgcinimafa, izinsizakalo ezihlanganyelwayo, amabhizinisi, imithetho yokubika, ezentela, nezokuhlaziywa kwezimali kanye nezokwelulekwa ngezimali) eQenjini lezinkampanini zakwa-Eskom.

Umnyango wezindleko zokwakha eziyingxubevange

Lo mnyango wenza isizinda sobuchule ekwabeni nasekubekeni iso elibukhali kuzo zonke izindleko zezokwakha ezisetshenziswa kuwo ekuhleleni, ekuthuthukiseni nasekubekeni iso nasekuqaliseni amaprojekthi amakhulu..

Umnyango Ohlanganisa Ezobuchwepheshe Nezokuhweba

Umkhakha osanda kumiswa ohlanganisa ezoBuchwepheshe Nezokuhweba unomsebenzi oyinhloko wokwengamela, ukubeka iso elibukhali nokuthenga izinto zobunjiniyela nokuhweba (okuhlanganisa izinto zokuphehla ugesi ezingokwemvelo) kwa-Eskom wonkana kanye nokwengamela izinkampani ezingaphansi kwenkampani yakwa-Eskom..

Iminyango yomhlahlandlela

Umnyango wokuthuthukiswa kwamabhizinisi

Ngo-Febhuwari 2012, kwamiswa uMnyango Wokuthuthukiswa Kwamabhizinisi njengomunye weminyango yomhlahlandlela kwa-Eskom. Lolu shintsho luveza ithuba elihle kakhulu lokuhlanganisa imikhakha eyinhloko emine uMnyango Womhlahlandlela Nokuqapha Izingozi, uMnyango Wezimiso Nezomthetho, uMnyango Wezindaba Zamabhizinisi kanye noMnyango Wezamakhompyutha ngokombono wokuthuthukisa ibhizinisi. Lesi isinyathelo esijabulisayo kodwa futhi sibeka inselele kanye nethuba elikahle lokufeza umgomo wakwa-Eskom wentuthuko.

UMnyango Womhlahlandlela Nokuqapha Izingozi

Lo mnyango uyahola ekwenzeni umhlahlandlela wenkampani, ukuqapha izingozi kanye nokuhlela ibhizinisi ukuze kuqinisekiswe ukuthi le nkampani iyasimama.

Lo mnyango osanda kumiswa womhlahlandlela nowokuqashwa kwezingozi uhloselwe ukuqinisekisa ukuthi abakwa-Eskom banezindlela zezinga eliphakeme lokuthuthukisa nelokubuyekeza, ukuqapha izingozi nokusimama futhi bahlela izindlela zebhizinisi ezihlangabezana nezidingo zabantu esisebenzelana nabo nokuthuthukiswa ngokuqhubekayo indlela le nkampani esebenza ngayo.

Lo mkhakha uhlose ukwenza lokhu ngokwenza ukuba uMnyango Womhlahlandlela Nowokuqapha izingozi ibe ngeyezinga eliphakeme futhi ihlanganise iNkampani yonke, uMnyango Wokuhlela Ibhizinisi Nowokuqapha Izingozi ukuze ibe nekhono lokwenza izinqumo ezihluzekile.

UMnyango Wezimiso Nezomthetho

UMkhakha Wezimiso Nezomthetho uye wamiswa ngendlela oyiyo manje ekuqaleni kwalo nyaka wezezimali njengengxenye yokubuyekezwa komhlahlandlela. Wakhiwe umnyango wezimiso, wezomthetho, ukuhambisana nomthetho, ukulawula, nokanobhala wenkampani. Ngasekupheleni konyaka ka-2011 lo mnyango wawuhlanganisa nomnyango wezokuphenya ukukhwabanisa. Indima yephini lesikhulu solwazi ngokuvumelana noMthetho Wokugqugquzela Ukutholakala Kolwazi iye yayiswa ngaphansi koMphathi Womkhakha futhi indlela elisebenza ngayo iqondiswa umnyango wezomthetho nowokuhambisana nomthetho.

Lo mnyango unomgomo wokuqinisekisa ukulawula kahle, ukunamathela eziqondisweni zomthetho ezikhona, ezomthetho kanye nezinhlaka zazo nokwenza kube yindawo ehambisana nomthetho.

Owezindaba Zamabhizinisi

Lo mnyango wenza ukuba inkampani yakwa-Eskom ibe esezingeni lo mhlaba futhi enethonya, enedumela elihle, enokwethenjelwa futhi ehlonishwayo eNingizimu Afrika nasemhlabeni ngenxa yokuxhumana kahle nezinkampani esisebenzelana nazo.

Ukuhileleka kwezinkampani ezisebenzisana no-Eskom kusekelwe ezindinganisweni ze-AA1000 Stakeholder Engagement Standard1. Inkampani yakwa-Eskom izibophezele eZimisweni Zokulandisa Ngekwenzayo ze-AA1000 zokuhlanganisa bonke, ukusebenza ngezinto nokusabela ezimweni ezifanele. Le nqubo futhi ithonywa ukuzimisela kwabakwa-Eskom ukunamathela ku-United Nations Global Compact and King III.

I-Eskom Development Foundation NPC

I-Eskom Development Foundation NPC (i-Foundation) inakekela futhi isize emkhakheni wokutshala amakhono emphakathini. Isekela izinhlelo zokuthuthukisa umphakathi nokusimamisa ezomnotho ngokugxila emphakathini lapho abakwa-Eskom benezinhlelo zokwakha khona. Inkampani yakwa-Eskom futhi isekela izinhlelo zikahulumeni zokuthuthukisa amakhono, ukudala amathuba emisebenzi kanye nokunciphisa ububha.

UMnyango Wezamakhompyutha

UMnyango Wezamakhompyutha uhloselwe ukuqinisekisa ukuthi izimiso zamakhompyutha zisebenza kahle futhi amakhasimende akwa-Eskom ahlawuliswa ngesikhathi nokuthi izinkampani ezikweletwayo nabasebenzi bakhokhelwa ngokunembile nangesikhathi, nokuthi igridi yezwe lonke yokuphehla ugesi nokuwuthumela isebenza kahle.

Indlela Yokusimamisa Ibhizinisi

Lo mnyango uletha amakhambi asimamisa ibhizinisi futhi aqinise ithemba labantu abasebenzisana nabakwa-Eskom, okuba nomthelela ekwenziweni ngcono kuka-Eskom neNingizimu Afrika. Lokhu kuhlanganisa:

 • Ukuqinisekisa ukuthi kuphephile emsebenzini futhi abasebenzi bakuqonda kahle ukubaluleka kokuphepha
 • Ukuvikela indawo ezungezile nokwehlisa izinga lokungcolisa umoya
 • Ukucwaninga nokuhlola ukuze kusekelwe izindlela ezishibhile zokunakekela isimo sezulu ukuze kutholakale amandla endaweni yonke
 • Ukusebenzisa isimiso sokusebenza esiyingxubevange
 • Ukulondoloza idumela lakwa-Eskom, ubuhlobo nokusebenza ndawonye nezinye izinkampani emhlabeni wonke,
 • Ukusiza ekwenzeni ngcono izinto zemvelo zokuphehla ugesi eNingizimu Afrika.

I-Enterprises Group

Ngaphansi komnyango i-Eskom Enterprises SOC Ltd kunomkhakha wezindiza zakwa-Eskom, umnyango Wezokuxhumana Ngocingo, ne-PTM kanye namanye amabhizinisi. Lo mnyango ugxile kakhulu ekusekeleni inkampani yakwa-Eskom futhi yiwo onakekela amabhizinisi azimele bese unikeza izinsizakalo emikhakheni ehlukene kwa-Eskom Holdings SOC Ltd.

Imikhakha engaphansi kuka-Eskom Enterprises SOC Ltd kusuka ngomhlaka 31 Mashi 2012:

 1. I-Eskom Telecomms: Inikeza izinsizakalo zokuxhumana ngocingo
 2. I-Eskom Aviation: Inikeza izinsizakalo zezindiza
 3. I-PTM: Yenza izinto zobuchwepheshe zokuvikela izingcingo kanye namamitha kagesi
 4. I-Labs: Inikeza izinsizakalo zaselabhorethri

Kunethemba lokuthi le mikhakha yale nkampani ebalwe ngenhla kanye namabhizinisi ayo ayobe esemdibimunye nenkampani yakwa-Eskom phakathi nonyaka wezezimali ophela ngomhlaka-31 Mashi 2013.

Ngaleso sikhathi i-Eskom Enterprises iyoba inkampani yokutshala izimali eyokwengamela lezi zinkampani ezilandelayo ukusuka ngomhlaka-31 Mashi 2012:

I-Rotek Industries SOC Ltd ​
 • Inkampani yezobunjiniyela, ezokwakha nehlinzeka ngemishini enezingxenye ezingaphansi kwayo ezigxile emikhakheni ethile yebhizinisi.
 • Izinsizakalo Zokuphehla Ugesi, ngaphambilini ezazaziwa ngokuthi i-Turbo Machinery Services, ezilungisa futhi zigcine imishini ye-turbo isesimweni esifanele futhi zihlinzeke ngemishini ephakathi nendawo kuya kwengosondonzima embonini yezobunjiniyela jikelele.
 • Izinsizakalo Zokusabalalisa Ugesi, ezilungisa futhi zigcine ama-transformer nemishini ye-switchgear isesimweni esifanele.
 • Izinsizakalo Zamanzi Amaningi, ezilungisa futhi zigcine izinhlelo zamanzi zisesimweni esifanele.
​I-Roshcon SOC Ltd
 • Ingqalasizinda kagesi elawula izinkontileka zokufaka ugesi kanye nezinsizakalo zokulawula imali kagesi engenayo.
 • Ingqalasizinda Yezokwakha (esebenza ekwakhiweni kwezingqalasizinda jikelele).
 • Ukuhlukanisa Imfucumfucu, kusebenza ngezinkontileka zesikhathi eside zokusebenzisa udaka oluyinzika.
 • Imfucumfucu, Ezemvelo Nezinto Ezingobuningi, ilawula imfucumfucu yangaphakathi, yezimboni nezimayini, kanye nezinto ezingobuningi ezinqwabelene nokusebenzisa izinto eziyimfucumfucu.
 • I-Rotran, ilawula izimoto zokuthutha izinto ezisindayo.
 • I-TAS Automotive, ithengisa amaloli e-MAN kanye nezingxenye zawo, futhi ibuye inikeze izinsizakalo zewekhishophu yamaloli.
 • I-Rosherville Properties Division ilawula amahektha angu-240 esayithi i-Rotek e-Rosherville, eduze nesikhungo saseGoli..
​I-Pebble Bed Modular Reactor SOC Limited
 • ​Le nkampani yasungulwa ngenhloso yokuthengisa ubuchwepheshe be-Pebble Bed Modular Reactor kuleli nakwamanye amazwe.
​I-Trans-Africa Projects (Pty) Ltd
 • ​Inkampani yobunjiniyela bokudlulisa ugesi nelawula iphrojekthi
​I-Trans Africa Projects Ltd (Mauritius)
 • ​Inkampani yobunjiniyela bokudlulisa ugesi nokulawula iphrojekthi
 • Inikeza izinsizakalo ezibanzi kusukela ekunikezeni usizo kumakhasimende nge-EPCM, ukukhipha umyalo wokufakwa kukagesi nokuwugcina usesimweni esifanele.
 • Banesipiliyoni sephrojekthi eNingizimu nase-Sub Saharan Africa: Banikeza usizo kumakhasimende ngokuyinhloko ngama-EPCM ambalwa.
​I-South Dunes Coal Terminal SOC Ltd
 • ​I-SDCT inelungelo lokubamba iqhaza ekunwetshweni kwetheminali yokuyisa amalahle kwamanye amazwe e-Richards Bay. Lokhu kuzokwenza ikwazi ukusebenza iphrojekthi yamaLahle Ye-Golang
​I-Eskom Energie Manantali s.a
 • ​Ekuhlanganisayo: Ukulawula ukusebenza kwedamu i-Manantali nokuligcina lisesimweni esifanele. Isiteshi sikagesi esingu-200MW kanye nolayini bokuwudlulisa abahambisana naso abaxhuma izindawo zikagesi ezintathu e-Mali, e-Senegal nase-Mauritania.
 • Ihlanganisa nokulawulwa kwemali engenayo, ukulawulwa kokusebenza kwendawo yokulondoloza, eyokukhipha nokuhlela amandla kagesi
​I-Eskom Telecomms
(iNgxenye ye-EE)
 • Ibhizinisi elizimele elisebenzela ibhizinisi elilawulwa yi-Eskom.
​I-Eskom Aviation (iNgxenye ye-EE)
 • Le ngxenye ihlinzeka izinsizakalo zezokuthutha zasemoyeni ngokuyinhloko ku- Eskom Enterprises no- Eskom kodwa futhi indizisa nezindiza ezincane eziqashwayo lapho isidingo siphansi.
​I-Golang Coal SOC Ltd
 • ​I-JV yokusebenzisa amalungelo akhona amalahle asemayini. Ayibhekile ukuthola amalungelo okumba esikhathini esizayo. Ihlose ukunciphisa izindlelo zamalahle ze-Eskom. Ukumbiwa kwamalahle lapho amalahle asezingeni eliphansi ezothengiselwa i-Eskom bese kuthi asezingeni eliphezulu athunyelwe kwamanye amazwe. Kokubili i-Anker ne-Eskom banamalungelo futhi amalungelo abo bobabili azosetshenziswa ngokuhlanganyela.
​I-Rosherville Properties SOC Ltd
 • ​Inkampani engasebenzi enempahla embalwa
​I-Eskom Uganda Limited
 • ​Isebenzisa futhi ilawula iziteshi zikagesi ezimbili eziphehla ugesi ngamanzi e-Uganda ngaphansi kwesivumelwano samalungelo seminyaka engu-20, i-Nalubaala ne-Kiira.
IZINKAMPANI EZINGAPHANSI EZITHENGISWAYO:
I-Technology Services International SOC Ltd
I-Nepskom Communications Ltd (Nigeria)
I-Eskom Enterprises Global West Africa Limited

 

OKUFINYELELWE U-ESKOM
Ibhrendi ye-Eskom
 
I-Sunday Times
Iphephandaba i-Sunday Times lavotela u-Eskom “Njengenkampani efiseleka kakhulu ukuyisebenzela" Wathola nemiklomelo emkhakheni “woKufukulwa Komphakathi” (waphuma isibili), kanye “Nowenkampani ephezulu eyenza okukhulu kakhulu ukunakekela imvelo nemithombo yemvelo" (waphuma isibili)
 
I-Operation Khanyisa
Lo mkhankaso watho i-Orchid ku-Independent Newspapers ngenxa yendlela yawo yokuqhamuka nesu ekukhangiseni kwenkampani kahulumeni, kanye nomklomelo wokukhangisa we-Lorie esigabeni esithi Ubuntu
UMklomelo Wenkanyezi ovela ku-Crime Line watholwa onyakeni wesibili
 
Imiklomelo ye-13 Yaminyaka Yonke Ye-Oliver Empowerment
U-Eskom wathola imiklomelo emibili emcimbini owawungomhla ka-25 Ephreli 2014, umklomelo woKuthuthukiswa Komphakathi Nomnotho wenkontileka ye-Eskom Development Foundation, kanye nomklomelo woKuthuthukiswa Kwebhizinisi Nomphakeli we-Group Commercial – ukuthuthukiswa nokutholakala komphakeli endaweni
 
Iphephandaba i-Mail & Guardian
U-Eskom wavotelwa ngabafundi bezobunjiniyela njengeNkampani Yezobunjiniyela Ephambili, futhi abe-MBA noChwepheshe bamvotela njengethatha indawo yesibili.
 
I-Finweek
U-Eskom kwathiwa uthatha indawo yesine njengebrendi edumile eNingizimu Afrika
 
Abanakekeli Bethu
 
I-Institute of Personnel Management
Umnyango wezabasebenzi wase-Eskom wamenyezelwa njengowinile esigabeni seThimba Lomnyango Wezabasebenzi Lonyaka. OyiBambela loMeluleki omkhulu we-Strategy e-EAL wawina umklomelo we-HR Practitioner yonyaka ngenxa yeqhaza lakhe elihle kakhulu kulo mkhakha
 
I-SA Human Rights Commission
U-Eskom waklonyeliswa uMklomelo we-Golden Key Award  ngenxa yokuthi yinkampani kahulumeni eyenza kahle kakhulu
 
I-Stars of Africa
U-Eskom wathola umklomelo weGolide we-Stars of Africa 2013 ku-Eskom Contractor Academy: Esigabeni se-Incubation
 
I-African Utility Week
UDkt. Steve Lennon wathola umklomelo wokufinyelela lukhulu ekuphileni ngenxa yeqhaza lakhe elihle embonini yama-utility emiklomelweni yeMboni ye-African Utility Week
 
U-CIO Onombono Wonyaka
Isikhulu Sezokwaziswa (CIO) e-Eskom, u-Sal Laher, wawina umklomelo ophambili ka-CIO Onombono Wonyaka. Lo mklomelo uqaphela isikhulu kuzo zonke izimboni eNingizimu Afrika esiye sabonisa ukuba nombono nobuholi ekusebenziseni ezobuchwepheshe ukuze sisekele futhi sikhulise ibhizinisi
 
Isikhulu Sonyaka
U-Ayanda Nakedi, uMphathi-Jikelele Omkhulu wophiko lwebhizinisi i-Renewables waklonyeliswa umklomelo weSikhulu Sonyaka Sango-2013
 
UMeluleki-Jikelele Wonyaka
Emiklomelweni  ye-African Legal, u-Willie du Plessis, uMphathi-Jikelele (uChwepheshe Wezomthetho), waklonyeliswa umklomelo kaMeluleki-Jikelele Wonyaka
Ukubika okuhlangene
 
I-Nkonki SOC Integrated Reporting
Ngo-Juni 2013, u-Eskom wawina emklomelweni we-Nkonki SOC Integrated Report Awards 2013. U-Eskom wathola neminye imiklomelo eminingana ezigabeni ezihlobene nokubusa nokusetshenziswa kwe-King III
 
I-Investment Analysts Society of Southern Africa
Emiklomelweni yaminyaka yonke yama-28 ye-Investment Analyst’s Society, u-Eskom wadla umhlanganiso esigabeni sokwethulwa kwenani lamasheya ngaphezu kwezigidi zezigidi ezingu-R30
 
I-Association of Chartered Certified Accountants
Umbiko ohlangene we-Eskom wadla umhlanganiso esigabeni sezinto ezisetshenziswayo
 
Ukuphuma Phambili Ekubikeni Okuhlangene Ku-Ernst & Young
U-Eskom kwathiwa “uMhlinzeki Wombiko Ohlangene Ophuma Phambili” emcimbini wokuvulwa kweMiklomelo Yokubika Okuhlangene Okuphuma Phambili We-Ernst & Young 2013
 
Umklomelo we-Chartered Secretaries Southern Africa noMbiko Waminyaka Yonke We-JSE Limited
Ngo-Novemba 2013, u-Eskom wabambana ne-Transnet, emklomelweni wesigaba sezinhlangano zikahulumeni
 
Ukusimama
 
UMnyango Wezamanzi
U-Eskom waphuma isibili emiklomelweni ka-2013 Womkhakha Wokongiwa Kwamanzi Nokulawulwa Kokufuneka Kwamanzi (izimayini, izimboni, amandla)
 
Izinqubo
 
I-Institute of Management Consultants South Africa
Umkhakha we-Group IT we-Eskom wathola umklomelo wokuqalisa iphrojekthi ye-SAP
 
I-SAP AG
U-Eskom wafinyelela ukuqashelwa kwe-SAP Centre of Excellence okuvela ku-SAP emhlabeni wonke, wathola amaphoyinti angu-192 kwangu-200, okwawenza waba ngeyodwa yezinkampani ezine kuphela ezathola loku kuqashelwa
 
I-Enterprise Mobility Forum
U-Eskom wathola imiklomelo emibili ye-Mobility – owodwa wokuba inkampani ephambili eKusabalaliseni amadivayisi aphathwa ngesandla kubantu abasebenza ngaphandle kwasehhovisi, owesibili kwaba  owenzuzo engcono kakhulu ekutshalweni kwemali ngamadivayisi aphathwa ngesandla
 
 

Leli bhuku liyaqhubeka eNgxenyeni 2

Pages 1 2